Skatteförvaltningen och städerna satsar på bekämpning av grå ekonomi

Skatteförvaltningens meddelande, 14.12.2017

Skatteförvaltningen samarbetar med städerna vid bekämpningen av grå ekonomi. Tyngdpunkten ligger på att öka kunskapen om olika fenomen inom grå ekonomi och om hur man lägger märke till korruption.

I samarbete med Konkurrens- och konsumentverket hjälper Skatteförvaltningen städerna att utveckla egna metoder för bekämpning av grå ekonomi och att identifiera fenomen inom och olika former av grå ekonomi. I enlighet med den nationella strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet ska olika myndigheter i sin egen övervakning fästa uppmärksamhet vid korruption.  I arbetet för att motverka korruption och grå ekonomi satsar Skatteförvaltningen på förhindrande arbete som också är ett nytt tillvägagångssätt på den internationella fronten. 

Om man fäster uppmärksamhet vid exempelvis förfarandena vid upphandlingsbeslutsfattande, kan man förhindra korruption på ett effektivt sätt. Vid bekämpningen av fenomen inom den gråa ekonomin kan man dra nytta av lagarna om beställaransvar och upphandling. Av stor betydelse är städernas egna interna anvisningar och framför allt bevakningsnivån i praktiken.

De upphandlande organisationerna ska ha förutsättningar för att lägga märke till grå ekonomi på ett sådant sätt att de också kan ingripa i situationen. Städerna, som anmärkningsvärda användare av de offentliga medlen, har en viktig roll i att garantera äkta och jämlika konkurrenssituationer och att säkra att skattemedel inte används för att stödja grå ekonomi.

Ett av världens ärligaste länder

Med internationella mått mätt finns det endast lite korruption i Finland. Enligt Transparency Internationals årliga ranking kommer Finland på tredje plats över länderna med minst korruption i världen.

Det har dock observerats lite strukturell korruption i Finland, men den uppfattas oftast inte ens som korruption.

Utvecklingen av och vetskapen om städernas egen interna övervakning hjälper att upptäcka och förebygga korruption. Korruption kan förekomma i många olika former och inom rörelseverksamhet av varierande storlek.

Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi förorsakar samhället miljardförluster i skatter och avgifter. Det här försvagar å sin sida välfärdsstatens finansieringsgrund och skadar sund företagsverksamhet. Målsättningen är att Finland i fortsättningen ska vara ett ledande land inom bekämpningen av grå ekonomi.

 

Skatteförvaltningens meddelande: Skatteförvaltningen och städerna satsar på bekämpning av grå ekonomi

Läs mer om de upphandlande enheternas roll vid identifieringen och bekämpningen av karteller på Konkurrens- och konsumentverkets finska blogg Ajankohtaista kilpailusta.