Sekretessbelagda anvisningar styr verkställandet av beskattningen

Skatteförvaltningens meddelande, 15.9.2017

Skatteförvaltningen har många delvis eller helt sekretessbelagda anvisningar. De är avsedda för tjänstemännen och gäller verkställandet av beskattningen. Anvisningarna uppdateras regelbundet. 

Flera anvisningar är sekretessbelagda. Det betyder inte att de skulle vara i strid med lagen eller skulle innehålla annat som är fel. Tvärtom, anvisningarna måste vara sekretessbelagda för att de innehåller uppgifter som gäller övervakningsstrategin och övervakningens tyngdpunkter. Att avslöja och offentligt behandla förfaranden och tillvägagångssätt i anslutning till hur skatterisker och arbetsprocesser hanteras, försvårar den kärnuppgift Skatteförvaltningen har: att samla in skatteintäkter för det finska välfärdssamhällets bruk.

Verksamheten grundar sig på lag

Skatteförvaltningens sekretessbelagda anvisningar grundar sig på lag. Syftet med dem är att å ena sidan säkerställa att beskattningen på riksnivå är enhetlig, och å andra sidan möjliggöra att resurserna används för ändamål som är viktiga med tanke på skatteintäkterna. I 26 § i lagen om beskattningsförfarande fastställs följande:

”När beskattningen verkställs ska skattemyndigheten pröva erhållna uppgifter och utredningar på det sätt som är motiverat med hänsyn till ärendets art och omfattning, lika bemötande av de skattskyldiga samt skattekontrollens behov.”

Regeringens proposition från år 2005 specificerar denna praxis:

”Avsikten är att samtliga skattskyldigas beskattningsuppgifter analyseras med hjälp av maskinell behandling. Dessutom skall myndigheten kontrollera en del, exempelvis 30 procent av materialet, mera noggrant på basis av särskilt urval som handläggs fall för fall.”

En del av de skattedeklarationer som kommer in till Skatteförvaltningen kontrolleras maskinellt, dvs. med hjälp av automatisering, och tjänstemännen analyserar endast en viss del.

Angivelser och kontrollanmälningar är inte samma sak

Skatteförvaltningen har länge lagt märke till ett fenomen som gäller ogrundade anonyma angivelser. Typiskt för angivelserna är att de gäller summor på under 30 000 euro, har endast knappa uppgifter och t.o.m. har gjorts av illvilja.

Ogrundade angivelser har varit mer arbetsdryga för Skatteförvaltningen än vad angivelsernas ekonomiska nytta har varit. Därför fattade Skatteförvaltningen ett beslut om att tillfälligt i anvisningen ha en granskningströskel på 30 000 euro för angivelser som gäller gåvobeskattning. Tipsblanketten som finns på skatt.fi utvecklades för dessa angivelser. Kvaliteten och mängden på den information som har fåtts har förbättrats.

Via tipsblanketten får Skatteförvaltningen numera 10 000 angivelser per år. Av dessa leder 2 500 till åtgärder. Fortfarande är alltså 75 procent av alla angivelser ogrundade.

Den föråldrade punkten som har lyfts fram i anvisningen har handlett tjänstemän i en situation där det handlade om angivelser. Med termen kontrollanmälan avses internt informationsutbyte på Skatteförvaltningen. Avsikten med den är att säkerställa att inkomsterna beskattas rätt och enligt rätt inkomstslag. Syftet med kontrollanmälan är också att undvika dubbelbeskattning t.ex. så att inkomsten inte beskattas både som försäljningsvinst och gåva.

Beskattning baserar sig på riskhantering

Skatteförvaltningens sekretessbelagda anvisningar baserar sig på riskanalyser. På detta sätt kan övervakningen effektivt riktas så att dess ekonomiska genomslagskraft är så stor som möjligt. Slumpmässiga urval och ändringar i övervakningens tyngdpunkter som görs med jämna mellanrum garanterar att även små inkomstflöden övervakas. En gåvotagare måste t.ex. alltid deklarera en gåva på 5 000 euro eller mer eller lämna en bouppteckning med tillgångar och skulder.

Finländarna är laglydiga och förhåller sig positivt till betalandet av skatter samt uppfyller sina skyldigheter vid rätt tidpunkt. Det syns bl.a. i skatteinflödesstatistiken också vad gäller arvs- och gåvobeskattningen.

Nyheten har uppdaterats 15.9 med följande uppgifter:
- underrubriken ”Verksamheten grundar sig på lag” med brödtext har lagts till
- ordet ”arbetsmetodanvisning” har korrigerats som ”anvisning”.
Den ursprungliga nyheten publicerades 8.9.2017