Riksdagens justitieombudsman klandrar Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens meddelande, 24.2.2017

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar Skatteförvaltningens förhastade åtgärd att inte mera skicka periodskattedeklarationer på papper till jordbruksföretagare och skogsägare.

Skatteförvaltningen ändrade sin praxis våren 2015 och avstod från att skicka periodskattedeklarationer på papper till primärproducenterna. Det ändrade förfarandet syftade till att främja användningen av e-tjänster.  Enligt Sakslin har Skatteförvaltningen inte i tillräcklig utsträckning beaktat kundernas förmåga eller möjligheter att använda e-tjänster. 

Skatteförvaltningen strävade efter att informera om ändringen med en bred informationskampanj och genom deklarationsanvisningar om inkomstbeskattningen som skickades till de skattskyldiga, men informationen nådde inte alla. Cirka 14 procent av primärproducenterna lämnade in periodskattedeklarationen för sent.  Enligt Sakslin står en plötslig ändring av förfarandet och bristfälliga anvisningar i strid med god, adekvat service och informationsskyldigheten.

I sitt utlåtande till biträdande justitieombudsmannen ansåg Skatteförvaltningen att informationskampanjen uppfyllde kraven i förvaltningslagen och offentlighetslagen. Skatteförvaltningen lade även fram ett förslag till finansministeriet om begränsning av skogsbruksidkarnas anmälningsskyldighet.  Ändringen lades till den regeringsproposition (RP 29/2016) som riksdagen godkände 21.6.2016.  Om en kund som endast idkar skogsbruk inte har haft affärstransaktioner under skatteperioden behöver hen inte lämna momsdeklaration (tidigare periodskattedeklaration) för 2016.

Framöver strävar Skatteförvaltningen efter att säkerställa att de synpunkter som biträdande justitieombudsmannen för fram i sitt avgörande ska beaktas då ändringar görs i beskattningsförfarandena eller förfaranden som gäller kundernas rättigheter och skyldigheter.