Öppna bolag och kommanditbolag – kom ihåg att registrera etableringen och ändringar av bolagsavtal

Skatteförvaltningens meddelande, 9.1.2017

Ett personbolag, dvs. ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, uppkommer genom registrering i handelsregistret. Också ändringar i bolagsavtalet måste anmälas till handelsregistret. Registrering blev strängare redan från och med början av 2016 när lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändrades.

Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader efter det att bolagsavtalet undertecknats. I annat fall förfaller bolagsbildningen. Bestämmelser om anmälan av bolaget till handelsregistret finns i handelsregisterlagen.

Ett personbolag som inte antecknats i handelsregistret ska registreras inom utsatt tid

Lagen innehåller en övergångsbestämmelse om en tidsfrist inom vilken personbolag som för tillfället är oregistrerade ska anmälas till handelsregistret. Enligt övergångsbestämmelsen ska registreringen göras inom två år från lagens ikraftträdande, det vill säga senast 31.12.2017. Fram till utgången av tidsfristen anses även personbolag som inte antecknats i handelsregistret som öppna bolag och kommanditbolag.

Om bolaget inte anmäls för registrering inom den utsatta tidsfristen eller om registrering vägras, upplöses personbolaget. Övergångsbestämmelsen gäller de öppna bolag eller kommanditbolag som har grundats före 2016.

Registrering och ikraftträdande av ändring av bolagsavtal

Lagändringen påverkar också ändringen av öppna bolags och kommanditbolags bolagsavtal. Från början av 2016 får ett beslut om ändring av bolagsavtalet inte verkställas förrän ändringen har registrerats i handelsregistret. Ett beslut om ändring av bolagsavtalet ska utan dröjsmål anmälas för registrering, liksom tidigare.

Om bolagsavtalet har ändrats före lagens ikraftträdande ska ändringen av bolagsavtalet registreras inom fem år efter lagändringen. Om en ändring av bolagsavtalet inte anmäls till handelsregistret inom fem år, dvs. senast 31.12.2020, förfaller ändringarna i bolagsavtalet och bolagsavtalet tillämpas i den form det hade då det senast registrerades i handelsregistret.

Se närmare information på PRS:s webbplats (www.prh.fi).