Mottagare av statliga stöd måste registrera sig – gäller industriföretag som använder elström enligt skatteklass II

Skatteförvaltningens meddelande, 8.3.2017

Öppenhetsskyldigheten som gäller statliga stöd enligt kommissionens gruppundantagsförordning har tillämpats från och med den 1 juli 2016. I praktiken betyder det här att man måste offentligöra vissa uppgifter för alla enskilda statliga stöd på över 0,5 miljoner euro som beviljats från och med den 1 juli 2016. Uppgifterna ska publiceras på webbplatsen för statliga stöd som kommissionen upprätthåller.

I Finland tillämpas gruppundantagsförordningen för stöd som anknyter till energibeskattningen i form av den nedsatta elskatten för industri och datorhallar, den nedsatta koldioxidskatten för kombinerad el- och värmeproduktion och skatteåterbäringarna för energiintensiv industri.

Registreringen för industriföretag som använder elström enligt skatteklass II har börjat

Industriföretag som använder elström enligt skatteklass II är sådana stödmottagare som avses i gruppundantagsförordningen. Skattskyldiga är enligt lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen inte slutanvändarna utan de elnätsinnehavare som överlåter elström vidare åt industrin. Därför har Skatteförvaltningen inte de uppgifter som förordningen förutsätter om företagen som tar emot stöd.

Enligt punktskattelagen måste industriföretag som använder elström enligt skatteklass II registrera sig i systemet för offentliggörande och uppföljning av statliga stöd inom punktbeskattning och anmäla behövliga uppgifter till stödmyndigheten. Det är nu möjligt att registrera sig i Skatteförvaltningens elektroniska stödmottagarregister för punktskatt..

Skyldighet att lämna uppgifter för elnätsinnehavare och elproducenter

I syfte att fullgöra statens skyldighet att offentliggöra uppgifter gäller skyldigheten att lämna uppgifter om leverans av elström enligt skatteklass II elnätsinnehavare och elproducenter.

Därför måste elnätsbolag, elproducenter och alla andra som är skyldiga att betala punktskatt på elström en gång per år till Skatteförvaltningen leverera uppgifter om alla de företag till vilka de levererat elström enligt skatteklass II samt om de själva i sin egen verksamhet ha använt elström enligt skatteklass II.

Följande uppgifter behövs för bolagen som får stöd: 

  • företagets namn, 
  • FO-nummer och 
  • kilowattimmar. 

En anvisning om hur uppgifterna ska lämnas finns i anslutning till stödmottagarregistret för punktskatt. Uppgifterna ska lämnas efter att kalenderåret har tagit slut inom januari månad. 

Uppgifterna om leveranser under perioden 1.7–31.12.2016 bör undantagsvis lämnas senast den 15 maj 2017. 

Mera information: Öppenhetsskyldighet gällande statliga stöd