MinSkatt utvecklas kontinuerligt

Skatteförvaltningens meddelande, 13.2.2017

Den nya tjänsten MinSkatt, som togs i bruk i början av detta år, har haft hundratusentals inloggningar under januari. I stort sett har ibruktagandet av tjänsten gått väl, och sett till antalet användare har det kommit måttligt med respons. Användarna har ansett att tjänsten är tydlig och att det går enkelt att deklarera.

Vi har redan hunnit reagera på en del av utvecklingsförslagen i responsen. Exempelvis har visningen av påminnelser för olika användare förbättrats och utskrifternas längd förkortats.

På basis av responsen och de frågor som kommit till telefonservicen har vi även tagit fram anvisningar för att underlätta användningen av den nya tjänsten. Frågor och svar om MinSkatt finns i Svarsbanken.

I MinSkatt samlas största delen av Skatteförvaltningens e-tjänster

Tjänsten Skattekonto var en av de första tjänsterna inom Skatteförvaltningen som ersattes av MinSkatt. Största delen av Skatteförvaltningens e-tjänster kommer att samlas i MinSkatt under de närmaste åren. Härnäst överförs inkomstbeskattningen av samfund till MinSkatt. Tjänsten är utformad så att dess funktioner är tillämpliga på olika skatteslag.

Innan MinSkatt togs i bruk testades tjänstens funktioner i användbarhetstester tillsammans med kunderna. Representanter för bokföringsbyråer deltog i användbarhetstestningen av tjänsten, och MinSkatt har även efter lanseringen utvecklats utifrån användarresponsen. Skatteförvaltningen samarbetar med Ekonomiadministrationsförbundet och ordnar kundjuryer för bokföringsbyråerna.

Utifrån responsen på MinSkatt har vi kunnat identifiera aspekter som inte kom fram i testerna, och i fråga om dessa utreder vi hur användningen av e-tjänsten kan göras smidigare. MinSkatt utvecklas på basis av inkommen respons.