Mervärdesbeskattningen av varuimport överförs till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens meddelande, 4.5.2017

Regeringen föreslår att mervärdesbeskattningen av varuimport ska överföras från Tullen till Skatteförvaltningen. Ändringen gäller företag som förts in i registret över mervärdesskattskyldiga.

För företagen innebär ändringen att de kan sköta alla sina mervärdesskatteärenden genom ett förfarande med en myndighet. Detta underlättar skötseln och uppföljningen av skatteärenden.

Den mervärdesskatt som betalas på införsel ska i fortsättningen deklareras på eget initiativ i samma skattedeklaration som de andra affärstransaktioner som hänför sig till skatteperioden. Skatten hänförs till samma månad som det avdrag som görs på skatten, dvs. den nuvarande skyldigheten att betala importskatt innan den dras av föreslås bli slopad.

Enligt propositionen kommer Tullen att även framöver svara för beskattningen av varuimport, om importören är en privatperson eller en sammanslutning som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen ansvarar även för beskattningen av införsel som strider mot tullbestämmelserna.

Tullen ansvarar fortsättningsvis för brottsutredning, och kontrollerar att mervärdesskatten är korrekt i samband med tullklareringar.

Regeringens proposition grundar sig på regeringsprogrammet. Punkt- och bilbeskattningen har redan tidigare överförts från Tullen till Skatteförvaltningen.

Överföringen av mervärdesskatteuppgifterna avses träda i kraft vid ingången av nästa år.

Läs Finansministeriets meddelande: Mervärdesbeskattningen av varuimport överförs till Skatteförvaltningen