Man kan fråga Skatteförvaltningen om mervärdesbeskattningen i ett annat EU-medlemsland

Skatteförvaltningens meddelande, 6.3.2017

Ett företag som registrerats som momsskyldigt i Finland kan be Skatteförvaltningen om skriftlig handledning om hur en planerad affärstransaktion behandlas i momsbeskattningen i en annan EU-stat med vilken affärstransaktionen har ett samband.

Vad handlar det om?

Det är fråga om ett försök inom ramen för EU VAT Forum vilket inletts 1.7.2013 och pågår fram till 30.9.2018.

EU VAT Forum är ett samarbetsorgan som bildats av EU-kommissionen och som består av medlemsländernas skattemyndigheter och organisationer som företräder näringslivet. EU VAT Forum vill sträva efter att förbättra relationen mellan näringslivet och skattemyndigheterna bl.a. genom att skapa förutsättningar för att det nuvarande momssystemet i EU ska fungera bättre.

Företagen har en möjlighet att begära skriftlig handledning för mervärdesbeskattningen i ett annat medlemsland i en gränsöverskridande situation (Cross-Border Rulings, CBR).  För närvarande deltar 18 medlemsstater i CBR-försöket. Finland har varit med sedan början av 2014.

I vilka situationer kan man be om handledning?

En förutsättning är att affärstransaktionen har ett samband med minst en annan medlemsstat som deltar i försöket. De deltagande medlemsländerna nämns i ett meddelande om CBR från EU VAT Forum (länk till meddelandet nedan).

Situationen måste dessutom lämna rum för tolkning, vilket avgörs från fall till fall. Frågan måste vara preciserad och däri måste framgå de fakta som är väsentliga för avgörandet. Frågeställaren ska förklara vad som är oklart eller lämnar rum för tolkning. Frågeställaren ska i möjligaste mån även framföra sin egen åsikt om momsbehandlingen. I begäran ska man dessutom särskilt nämna att man önskar en åsikt av en annan medlemsstat.

EU VAT Forum har publicerat referat av CBR-besluten som getts hittills (länk till de publicerade referaten på EU:s sida nedan).

Hur ber man om handledning?

Företagen ska be om handledning via skattemyndigheten i sin egen stat. Skattemyndigheterna i medlemsstaterna förmedlar begärandena från en medlemsstat till en annan.

Om frågan är sådan att det med tanke på avgörandet inte är nödvändigt att specificera köparen och säljaren, kan företaget i stället för namnen, FO-numren och VAT-numren tala om t.ex. det finska bolaget A och det franska bolaget B. Ett företag som är momsskyldigt i Finland kan skicka en sådan fråga till adressen cbr.vat@vero.fi.

Kräver frågan att parterna identifieras ska frågan sändas skriftligen till adressen Koncernskattecentralen, CBR-utredningar, PB 10, 00052 SKATT.

Frågeställaren ska se till att frågan på förhand har översatts till ett språk som den stat som tar emot frågan har godkänt. De godkända språken har räknats upp per stat i meddelandet från VAT Forum. Till exempel då ett finskt företags fråga ska skickas till skattemyndigheten i Sverige ska företaget lämna sin begäran till Skatteförvaltningen antingen på svenska eller på engelska.

Svaret är inte bindande

Svaret som skattemyndigheten ger binder varken skattemyndigheten i den stat som gett svaret eller skattemyndigheten i frågeställarens stat. Svaret kan antingen innehålla ett svar på frågan eller en uppgift om att svaret av någon anledning inte kan ges. Det går inte att söka ändring i svaret. Man har inte kommit överens om någon tidsfrist för svaren men man strävar efter att svaren ska ges utan dröjsmål.

Tilläggsuppgifter:

EU VAT Forums meddelande om försöket med Cross-Border Rulings (CBR) (pdf, endast på engelska)

Referat publicerade av EU VAT Forum (pdf, endast på engelska)

Överinspektör Anne Korkiamäki, tfn. 029 512 6226 och överinspektör Mikael Kestilä, tfn. 029 512 6302.