Lagarna om reformering av samfunds förskottsbetalning och vissa andra beskattningsförfaranden har stadfästs

Skatteförvaltningens meddelande, 1.2.2017

Republikens president har stadfäst regeringens proposition som gäller ändringar i förfarandet kring inkomstbeskattningen, förskottsbetalningen och ränteberäkningen. Lagarna träder i kraft 1.11.2017 förutom elektronisk anmälan av kontonummer, som träder i kraft 1.2.2017.

De viktigaste ändringarna:

  • Den elektroniska deklarationen utvidgas. Samfunden och de samfällda förmånerna lämnar i regel inkomstdeklarationen, yrkandet om förskott och anmälan av kontonummer elektroniskt. Dessutom anmäler också andra som är införda i registret över momsskyldiga kontonummer elektroniskt.
  • Förskottskompletteringen slopas och ersätts med förskott som fastställs efter skatteårets utgång. Man yrkar alltid på fastställandet av förskott hos Skatteförvaltningen om man vill komplettera förskott och påverka räntepåföljderna. Man kan ansöka om förskott i en e-tjänst och betala den i nätbanken.
  • Tidsfristerna för fastställande, ändring och avlyftning av förskott förlängs. Skatteförvaltningen kan på den skattskyldiges initiativ fastställa, ändra eller avlyfta förskott ända till slutförandet av beskattningen. På Skatteförvaltningens initiativ kan förskott fastställas och höjas ända till utgången av den andra månaden efter skatteårets slut samt nedsättas och avlyftas ända till slutförandet av beskattningen.
  • Man kan komplettera förskottsuppbörden utan ränta under den första månaden efter skatteårets utgång.
  • Beräkningsperioderna och räntebegreppen förenhetligas, vilket gör principerna för ränteberäkningen tydligare.
  • Möjligheten att överföra skatteåterbäringen till maken slopas.
  • Skatteuppbörden av inkomstskatter reformeras. Ändringarna gäller användningsordningen för betalningar och återbäringar, betalningsordningen för skatter, sammandrag, hur fel i uppbördsförfarandet ska rättas samt användningen av återbäringar.

Regeringspropositionen (på finska)

Läs mer: Elektronisk anmälan om kontonummer obligatorisk för företag, organisationer och andra momsskyldiga

Prenumerera på nyhetsbrevet för företagskunder så får du information om ändringarna.