Lagarna om skatteuppbörd, verkställande av beskattningen och påföljdsavgifter har godkänts

Skatteförvaltningens meddelande, 22.12.2017

Riksdagen har godkänt regeringens proposition som gäller skatteuppbörden, verkställandet av beskattningen och vissa påföljdsavgifter (RP 97/2017 rd).

Ändringarna som gäller inkomstbeskattningen tillämpas för första gången i beskattningen för skatteåret 2018. Ändringarna tillämpas alltså ännu inte på beskattningen för skatteåret 2017 som verkställs år 2018. I fastighetsbeskattningen tillämpas ändringarna fr.o.m. skatteåret 2020.

De mest centrala ändringarna:

  • För att förbättra förutsättningarna för att beskattningen ska kunna verkställas i realtid kommer inkomstbeskattningen och tonnagebeskattningen att slutföras vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Tidtabellerna för kvarskatterna och skatteåterbäringarna samt förfallodagarna fastställs utifrån datumet för slutförandet av beskattningen, så de kan infalla vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Detta tidigarelägger betalningsdagarna och påskyndar utbetalningen av skatteåterbäringar för en stor del av de skattskyldiga. Ett dylikt förfarande tillämpas även i fastighetsbeskattningen.
  • Den förhandsifyllda skattedeklarationen ska inte längre återlämnas till      Skatteförvaltningen. Ändringarna ska anmälas i en elektronisk tjänst eller på separata blanketter. Om den skattskyldige inte anmäler ändringar, anses hen på samma sätt som nu ha lämnat in skattedeklarationen enligt uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Skattedeklarationen anses vara inlämnad i tid när den är framme hos Skatteförvaltningen senast på skattedeklarationens sista inlämningsdag. Tidigare har skattedeklarationen ansetts vara inlämnad i tid om den skattskyldige har postat deklarationen på den sista utsatta dagen.
  • För att tydliggöra gränsen mellan verkställandet av beskattningen och      ändringssökandet ska det i inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen och tonnagebeskattningen tas i bruk ett nytt förfarande med ett kompletterande beskattningsbeslut. Ett kompletterande beskattningsbeslut fattas i sådana situationer där den skattskyldige, efter att beskattningen har slutförts, anmäler sådana på beskattningen inverkande uppgifter som beskattningen inte har grundat sig på.
  • Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra enhetligheten och förutsägbarheten för förfarandet med påföljdsavgifter. Påföljdssystemet för inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen samt överlåtelsebeskattningen kommer att förenhetligas så att påföljderna för försummelse av deklarationsskyldigheten är mera schablonmässiga än i nuläget. Myndighetsprövningen i anknytning till påförandet av påföljder minskar. I dessa skatteslag tas en förseningsavgift i bruk.
  • För att utvidga den elektroniska deklareringen ska samfund och samfällda förmåner lämna uppgifter som gäller fastighetsskatt och överlåtelseskatt elektroniskt. Den elektroniska deklarationsskyldigheten gäller i överlåtelsebeskattningen även fastighetsförmedlare och värdepappersförsäljare. För att förenhetliga förfarandena ska deklarationsskyldigheten som gäller överlåtelseskatt utvidgas så att den förutom på värdepapper och separat överlåtelse av byggnader också tillämpas på fastighetsöverlåtelser.
  • I den nya lagen om skatteuppbörd finns bestämmelser om förfarandet som tillämpas på uppbörden, betalningen och indrivningen av skatter och avgifter som ska betalas till Skatteförvaltningen. Ett enhetligt förfarande tillämpas på alla skatter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om skatteuppbörd. Förnyelserna i uppbördsförfarandet gäller användningsordningen för betalningar och återbäringar, betalningsordningen för skatter, det minsta beloppet som återbärs och tas ut, sammandrag, hur fel i skatteuppbördsförfarandet ska rättas samt användningen av återbäringar.
  • Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen ändras så att Skatteförvaltningen på eget initiativ kan stryka obehövliga uppgifter ur skattenummerregistret när det för den registrerade inte har getts några arbetstagaruppgifter under två års tid.

Länkar:

Finansutskottets betänkande

Regeringspropositionen