Kom ihåg att ange dina utländska inkomster i skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 12.4.2017

Tack vare att internationellt informationsutbyte ökar kommer Skatteförvaltningen att få mera uppgifter än tidigare om inkomster och tillgångar hos personer som bor i Finland och som är kunder hos utländska banker. Trots detta ska var och en själv deklarera sina inkomster från utlandet. 

Hösten 2017 kommer Skatteförvaltningen att få av utländska finansiella institut, såsom banker, nya uppgifter om inkomster och tillgångar hos personer som bor i Finland. Uppgifterna gäller bland annat kundernas dividender, räntor, försäljningsinkomster och tillgångar, såsom bankkontons saldon. Uppgifterna gäller skatteåret 2016 och de fås som en del av automatiskt internationellt utbyte av uppgifter. 

Om du får inkomster från utlandet ska du ange dem i din skattedeklaration. Skatteförvaltningen får eventuellt uppgifterna genom internationellt informationsutbyte, men det inverkar inte på skyldigheten att deklarera inkomsterna. 

Du kan deklarera dina utlandsinkomster i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet eller i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Vi kan be om ytterligare information om de uppgifter vi har fått från utlandet också efter att beskattningen slutförts. Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen och påföra skatteförhöjning om du har låtit bli att deklarera inkomster.

Beakta även bassamfundsinkomsterna

När du lämnar in skattedeklarationen ska du också komma ihåg att ange bassamfundsinkomsten om du är förmånstagare i ett utländskt bassamfund. Ett bassamfund är en trust eller någon annan juridisk konstruktion som är belägen i en stat med låg beskattning och med hjälp av vilken man försöker kringgå betalning av skatt i en stat med hård beskattning. Om kraven i bassamfundslagen uppfylls kan en delägare i ett bassamfund som bor i Finland beskattas för inkomst som bassamfundet fått även om inkomsten inte har fördelats som vinst på delägarna. Via informationsutbytet får Skatteförvaltningen uppgifter om bland annat dessa innehav.

Det automatiska utbytet av uppgifter ökar

I enlighet med sina internationella förpliktelser lämnar Finland också automatiskt beskattningsuppgifter till andra länder om personer som bor i dessa länder. Det internationella utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Som grund för det ökade automatiska utbytet av uppgifter ligger OECD:s så kallade CRS-avtal, som redan nu förbinder över hundra länder. Finland har dessutom ett avtal om automatiskt utbyte av uppgifter med Förenta staterna.

Finland har idkat automatiskt utbyte av uppgifter redan länge. Mest har Finland erfarenhet av automatiskt utbyte av uppgifter med de övriga nordiska länderna.

 

Läs mer: