Justitiekanslerns avgörande: Skatteförvaltningen har handlat lagenligt när indrivningsåtgärder avbrutits

Skatteförvaltningens meddelande, 8.8.2017

Justitiekanslern har 13.7.2017 meddelat sitt avgörande i ett klagomål som två av Skatteförvaltningens tjänstemän anförde för ett år sedan. Justitiekanslern anser att klagomålet inte ger anledning till åtgärder.

Klagomålet gällde huruvida det var lagenligt att avbryta indrivningsåtgärder medan Skatteförvaltningen förberedde sig på att införa ett nytt datasystem 1.1.2017.

I avgörandet konstateras att justitiekanslern inte kan ingripa när en myndighet träffat avgöranden eller vidtagit åtgärder inom ramen för sina lagenliga befogenheter och sin prövningsrätt. Skatteförvaltningen har således inte överskridit eller missbrukat sin prövningsrätt. Det har inte heller kommit fram några andra lagstridiga eller felaktiga förfaranden eller försummelser som ger anledning till åtgärder från justitiekanslerns sida.

Tidigare meddelande: Indrivningen av skatteskulder återgick till normal dagordning