Internationellt utbyte av kontouppgifter leder till skattekontroll av hundratals personer

Skatteförvaltningens meddelande, 5.12.2017

I höst fick Finland för första gången ta emot uppgifter från utländska skattemyndigheter om finanskonton som innehas av finländska personer och företag. Runt om i världen har finansiella institut förbundit sig att till sina länders skattemyndigheter anmäla uppgifter om utländska personers och företags inkomster och tillgångar. Nu har också Finland för första gången skickat sådana här uppgifter i enlighet med CRS-avtalet.

Skatteförvaltningen har hittills tagit emot över 70 000 rader med uppgifter om finländska personer och företag. Det finns över 46 000 enskilda kontoinnehavare, vilket betyder att en del har fler än ett konto utomlands. Med vissa länder har Finland ännu inte utbytt uppgifter.

”Efter en analys av uppgifterna i den första fasen har vi vidtagit kontrollåtgärder”, säger projektchef Jaakko Mattila. ”Åtgärderna riktas mot flera hundra personer. Vi ska utreda om dessa personers inkomster har deklarerats på rätt sätt. I det här skedet är det totala beloppet av rapporterade inkomster knappa 1,7 miljarder euro och tillgångarna överstiger 8 miljarder euro. Vi fick också en stor mängd uppgifter om konton som inte innehåller några tillgångar eller inkomster, så det tar ett tag innan vi har skapat en utvärdering av helheten”, säger Mattila.

”Hittills har över 40 stater skickat eller haft för avsikt att skicka uppgifter till Finland. Allt som allt rapporterade nästan 2 000 utländska finansiella institut uppgifter om finländska personer och företag till sina egna länders skattemyndigheter. Av skäl som beror på skattekontrollen kan vi ändå inte berätta vilka stater som har gett oss uppgifter och vilka som inte har gjort det”, säger Jaakko Mattila.

Den slutliga mängden uppgifter kommer att öka när uppgifter har fåtts från också de länder som har haft tekniska problem. Då kommer mängden uppgifter att öka med uppskattningsvis några tusen personer och företag. Hösten 2018 kommer mängden uppgifter som utbyts att öka ytterligare när utbytet av uppgifter i enlighet med CRS-avtalet kommer att bli mera omfattande.

”Vi vill ännu påminna om att det inte är något fel med att ha utländska inkomster och tillgångar, så länge som man deklarerar dem på rätt sätt i Finland. Därför är det relevant att uppgifterna jämförs med de uppgifter som har deklarerats. Genom internationellt samarbete följer vi med vad andra länder gör, och enligt det har vi också planerat vår verksamhet”, säger Jaakko Mattila.

Läs mer om analys och tolkning av uppgifterna:

Ytterligare information: