Inkomstregistret medför förändringar i anmälningen av löneuppgifter

Skatteförvaltningens meddelande, 20.6.2017

Inkomstregistret som införs 2019 kommer att göra rapporteringen av löneuppgifter till olika parter enhetligt. Inkomstregistret ersätter bl.a. de årsanmälningar som lämnas in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och arbetslöshetsförsäkringsfonden och för olycksfallsförsäkringar.  En arbetsgivare kan också välja att ge mer information om en löneutbetalningshändelse vid anmälan av de obligatoriska uppgifterna. På så sätt undviks olika tilläggsförfrågningar till exempel när arbetsgivaren ansöker om sjukdagpenning. Införandet av inkomstregistret påverkar rapporttiden för löneuppgifter. Anmälningsrytmen ändras i och med att uppgifterna om varje löneutbetalning ska meddelas efter betalningstransaktionen.

Obligatoriska och kompletterande uppgifter

Efter 1.1.2019 ska de obligatoriska minimiuppgifterna om löneutbetalning anmälas till inkomstregistret. Dessa är bl.a. löneutbetalarens och inkomsttagarens FO-nummer eller personbeteckning, löneperiod, löneutbetalningsdag, inkomsttagarens yrkesklass, nummer för arbetsgivarens pensionsarrangemang, det sammanlagda lönebeloppet i euro, förskottsinnehållningens belopp och det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren. Inkomstregistret ger också möjlighet att anmäla kompletterande uppgifter för bl.a. socialförsäkringens behov. En del av de kompletterande uppgifterna är enskilda inkomstslag och en del separata uppgiftshelheter, så kallade övriga kompletterande tilläggsuppgifter. Exempel på sådana uppgifter är uppgifter om anställningsförhållande, frånvaro och intjäningsperioder för inkomstslag.

Vilka är fördelarna med att anmäla kompletterande tilläggsuppgifter?

Kompletterande inkomstslag och övriga kompletterande tilläggsuppgifter är det bra att anmäla så heltäckande som möjligt, så att alla parter som har tillgång till inkomstregistrets uppgifter kan utnyttja dem i den utsträckning de behöver utan att särskilt behöva be om dem efteråt. De kompletterande tilläggsuppgifterna är i allmänhet tillgängliga via datasystemen i företagens löneadministration. Det är att rekommendera att arbetsgivarna är i kontakt med sitt löneuträkningssystems programleverantör för att säkerställa att de kompletterande tilläggsuppgifterna kommer att beaktas i systemet.

Hur påverkar inkomstregistret revisionsbyråerna och löneräknarna?

Genom införandet av inkomstregistret upphör skyldigheten att rapportera samma löneuppgifter flera gånger och dataöverföringsmängderna minskar För närvarande rapporteras löneuppgifter till flera olika håll i olika tekniska format och enligt tidscheman som går i olika takt. I fortsättningen anmäls löneuppgifter till inkomstregistret endast en gång i samband med löneutbetalningen.  I inkomstregistret finns uppgifterna tillgängliga för alla som behöver dem. Inkomstregistret ansvarar för distributionen av uppgifter till olika aktörer. Alla uppgifter i inkomstregistret är dock inte fritt tillgängliga för alla, utan lagen fastställer vilka uppgifter respektive aktör får se eller använda.

Inkomstregistret införs 2019

Inkomstregistret införs stegvis: från och med 2019 anmäls löneuppgifter till inkomstregistret och från och med 2020 förmåns- och pensionsuppgifter. Anmälningen av uppgifter till inkomstregistret kommer att gälla alla som betalar ut löner och förmåner i enlighet med detta tidschema utan övergångsperioder.

Mer information om inkomstregistret på adressen vero.fi/sv/skatteforvaltningen/information_om_beskattnin/inkomstregistret/. Vi svarar också på frågor per e-post YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen(at)vero.fi.