Indrivningen av skatteskulder återgick till normal dagordning

Skatteförvaltningens meddelande, 28.4.2017

De indrivningsåtgärder som planenligt varit avbrutna har återupptagits. Protesterna och överföringen till utsökning fortsatte igen som normalt i slutet av april.

På grund av Skatteförvaltningens systemändringar avbröts indrivningen av skatter på eget initiativ planenligt på hösten. Detta gjordes för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och minimera de risker som hänför sig till systemändringarna. Efter årsskiftet fortsatte indrivningsåtgärderna. Innan åtgärderna åter inleddes var det emellertid viktigt att säkerställa att uppgifterna är korrekta och att de fel som upptäckts korrigeras. Det har förekommit olika felsituationer, men felen har gällt högst några hundra kunder av cirka en halv miljon.

Protesterna och överföringen till utsökning fortsatte igen i april

Efter årsskiftet överfördes de första fallen till utsökning i februari. Även protesterna av skatteskulder fortsatte i februari. Till följd av det exceptionellt stora material som skickades till utsökning tog handläggningen av ansökningarna längre än normalt. Av den anledningen hoppade Skatteförvaltningen över den planerade överföringen till utsökning i mars. Protesteringen och överföringen till utsökning fortsatte igen som vanligt i slutet av april.

Upptäckta fel har korrigerats och obefogade indrivningsåtgärder har återkallats

Alla upptäckta fel som Skatteförvaltningen känner till har korrigerats, och eventuella obefogade indrivningsåtgärder, såsom utsökning, protest och anteckning i registret över skatteskulder, har återkallats. Om en kunds betalningsarrangemang felaktigt hade förfallit, har arrangemanget nu återställts. För närvarande har Skatteförvaltningen inte kännedom om motsvarande fel.

Konkursansökningar görs framöver som vanligt

Den i medierna uppmärksammade nedgång i antalet konkursansökningar som Skatteförvaltningen gjort berodde på försiktighetsåtgärder i samband med systemändringarna. Konkursansökningar kommer i fortsättningen att göras som vanligt. Fokus för Skatteförvaltningens verksamhet ligger dock alltid i första hand på föregripande handledning – vi hjälper kunden att göra rätt och klara av sina skyldigheter.