Håller du på med skattedeklaration 6B? Läs våra tips så slipper du tilläggsutredningar

Skatteförvaltningens meddelande, 4.4.2017

Kontrollera åtminstone dessa vanligaste fallgropar innan du lämnar in skattedeklaration 6B för skatteåret 2016. Skattedeklaration 6B är avsedd t.ex. för aktiebolag, andelslag och icke ömsesidiga fastighetsaktiebolag, 

Uppgifter om aktieägarna

Kolla att uppgifterna om delägarna (inkl. personbeteckning eller FO-nummer) och deras respektive aktieantal (inte andel i procent) har angetts. Uppgifterna ska alltid lämnas oavsett om det skett förändringar i ägandet.

Bolagets beslut om vinstutdelning

Om bolaget har fattat ett beslut om att dela ut dividend ska uppgifterna om utdelningen deklareras (på pappersblanketten punkterna 537, 538 och 522). Uppge bara uppgifter om dividendutdelningar som gjorts för den redovisningsperiod som deklarationen gäller. Om ett beslut om dividendutdelning fattas först efter att skattedeklarationen lämnats in ska dessa uppgifter lämnas inom en månad från att beslutet har fattats.

Sådan utdelning av medel som betraktas som överlåtelse ska deklareras bara under punkt 293 Belopp som enligt beslut betalas ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet.

Avskrivningar

Kontrollera att du i deklaration 6B uppgett både avskrivningar enligt bokföringen (punkt 364) och de avskrivningar som får dras av i beskattningen (punkt 365).

Alla uppgifter som gäller skatteårets avskrivningar och anläggningstillgångarna ska lämnas antingen i e-deklarationen eller på blankett 62 (Specifikation av reserver, värdeförändringar och avskrivningar på anläggningstillgångar som förslits). Kom ihåg att specificera eventuella höjda avskrivningar på produktiva investeringar. Den höjda andelen av avskrivningen antecknas under Tilläggsavskrivning och skattelättnadsavskrivning.

I beskattningen uppstår en oavdragen avskrivning (s.k. hyllavskrivning) när beloppet av de bokförda avskrivningarna överskrider beloppet av avskrivningarna i beskattningen. Oavdragna avskrivningar ska alltid deklareras när sådana uppkommer eller används.

Deklarera de oavdragna avskrivningarna antingen i samband med e-deklarationen eller på pappersblankett 12A (Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen). Om det finns oavdragna avskrivningar från flera år ska respektive år deklareras på en egen rad. Oavdragna avskrivningar som används under skatteåret ska deklareras på blankett 6B (punkt 365).

Kontrollera resultatet eller förlusten

Kontrollera att du som resultat eller förlust (punkterna 500 eller 505) har angett antingen skatteårets beskattningsbara inkomst eller den förlust som ska fastställas i beskattningen för skatteåret. Resultatet eller förlusten i beskattningen avviker ofta från resultatet eller förlusten i bokföringen.

Kontrollera att du inte dragit av sådana utgifter som inte får dras av från skatteårets beskattningsbara resultat (t.ex. icke avdragsgilla nedskrivningar) och att det inte ingår skattefria intäkter (t.ex. skattefria dividendinkomster) i skatteårets beskattningsbara resultat. Kom också ihåg att ange bolagets inkomstskatter för skatteåret som en kostnad som inte är avdragsgill (punkt 378 Direkta skatter).

Observera att resultatet eller förlusten för respektive förvärvskälla ska deklareras separat under egna punkter.

Deklarera nettoförmögenheten

Nettoförmögenheten räknas ut så att man drar av skulderna från de deklarerade tillgångarna. Nettoförmögenheten ska uppges i deklarationen (antingen punkt 573 eller 574).

Övriga bilagor

Kryssa för Övriga bilagor (punkt180 i pappersdeklarationen) endast om du bifogar fritt formulerade pappersdokument. Om exempelvis endast resultat- och balansräkningarna bifogas ska punkten inte kryssas för.

Ange bilageblanketternas uppgifter på deklarationsblanketten                    

Om du deklarerar på papper ska du föra över behövliga uppgifter från de separata bilageblanketterna till deklarationsblankett 6B.

Dividender från börsbolag

Om ett icke-noterat bolag äger mindre än 10 procent av aktiekapitalet i ett noterat bolag är dividenden från detta i sin helhet skattepliktig inkomst. Uppge de mottagna dividenderna i skattedeklarationen (punkterna 337 och 338).

Kontrollera dessutom att du

  • räknat ut de skattepliktiga intäkterna och avdragsgilla kostnaderna i näringsverksamheten och uppgetts dem i deklarationen (punkterna 354 och 397).
  • fyllt i kolumnerna i deklarationen i fråga om både bokförings- och beskattningsenliga uppgifter.
  • uppgett ägartiden för aktier och ägarandelarna i bolag (blanketter 71Aoch 71B)
  • som delägarlån deklarerar endast lån som en delägare har fått från ett aktiebolag. Har bolaget fått lån av delägaren är det fråga om bolagets skuld till delägaren och inte ett delägarlån.
  • angett kontaktuppgifterna för den person som ger tilläggsinformation.