Du som deklarerar mervärdesskatt en gång per år: ny anvisning för dem som har mottagit en begäran om utredning

Skatteförvaltningens meddelande, 18.4.2017

Skatteförvaltningen har i mars skickat ut ca 17 000 brev med utredningsbegäranden om mervärdesskatt till primärproducenter och näringsidkare. I brevet bad vi kunden att lämna in en deklaration som saknas och betala en eventuellt obetald skatt. Ca 11 000 av breven var ogrundade.

En del av jord- och skogsbruksidkarna samt näringsidkarna har haft fel i Skatteförvaltningens kunduppgifter. Brev har skickats också till sådana som inte behövde lämna någon momsdeklaration för år 2016. Skatteförvaltningen har nu utrett vilka kunder som fått ett ogrundat brev. Uppgifterna kommer att korrigeras så att kunden inte behöver kontakta Skatteförvaltningen.

Brevet är obefogat om

  • du enbart bedriver skogsbruk och du inte har haft några köp- eller försäljningstransaktioner under skatteperioden 2016
  • du har fått ett meddelande om ändrad skatteperiod, enligt vilket den förlängda skatteperioden har angetts börja 1.1.2017 och du har fått en uppmaning att lämna skattedeklarationen för januari
  • du har lämnat in en deklaration på papper och du har angett ditt namn och din personbeteckning eller ditt FO-nummer på deklarationen.

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen och du påförs inte någon förseningsavgift. Skatteförvaltningen beklagar felet och all olägenhet för kunderna.

Brevet gäller dig om

  • du har sålt virke under 2016
  • du är en momsregistrerad jordbruks- eller näringsidkare
  • du utöver skogsbruket även bedriver annan momspliktig verksamhet.

Lämna din momsdeklaration och betala skatten så snart som möjligt

Du kan deklarera momsen och betala skatten via webbtjänsten MinSkatt (tidigare: Skattekonto).

Om du inte kan deklarera elektroniskt ska du använda den nya blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ för år 2017. När du betalar skatten ska du använda referensnumret för skatter på eget initiativ. Du får referensnumret på servicenumret 029 497 061 (lna/msa).

Om du inte lämnar deklarationen meddelar Skatteförvaltningen ett beslut där skattebeloppet har uppskattats ökat med dröjsmålspåföljder. Förfallodagen är 12.5.2017.