Deklarerandet blir elektroniskt för samfunden när Skatteförvaltningen digitaliserar sina tjänster

Skatteförvaltningens meddelande, 25.10.2017

Skatteförvaltningen har utvecklat sina elektroniska tjänster med fart. I november blir det lättare för aktiebolag och övriga samfund att sköta skatteärenden när även inkomstskatterna ska deklareras elektroniskt i MinSkatt. I fortsättningen kan aktiebolagen följa med nästan alla sina skatteärenden på ett och samma ställe. 

Skatteförvaltningen lanserade den nya e-tjänsten MinSkatt för cirka ett år sedan. Där har alla företag tills vidare kunnat deklarera skatter på eget initiativ, t.ex. moms och arbetsgivarprestationer. 

I november utvidgas MinSkatt så att tjänsten kan ta emot aktiebolags och samfällda förmåners inkomstskattedeklarationer. I tjänsten kan aktiebolagen och de samfällda förmånerna också ansöka om eller ändra förskottsskatten och beställa skatteskuldsintyg. Dessutom finns sammandragen av skatteuppgifterna samlade i MinSkatt. Däremot kan enskilda näringsidkare, skogsägare och öppna bolag ännu inte använda MinSkatt för att deklarera inkomstskatter eller ändra förskott. 

”MinSkatt ersätter stegvis nästan alla e-tjänster som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Det här blir klart för samfundens del i november med undantag för samfundens fastighetsskatt och överlåtelseskatt. Dessa överförs senare med de andra kundgrupperna till MinSkatt”, säger Sanna Kuuri, som ansvarar för utvecklingen av e-tjänsten MinSkatt vid Skatteförvaltningen. 

Många ändringar i beskattningen av samfund 

Samtidigt förändras skattelagstiftningen som gäller samfund. Fr.o.m. 1.11.2017 är aktiebolag och samfällda förmåner förpliktade att lämna inkomstskattedeklarationerna och ansökningar som gäller förskott elektroniskt. I MinSkatt syns lagstiftningsändringarna som nya funktioner. MinSkatt ersätter också sin föregångare Samfundens skattedeklarationstjänst fr.o.m. november. Samfundens inkomstskatter kan deklareras på pappersblankett endast om det finns ett särskilt hinder som gör att man inte kan använda den elektroniska tjänsten. 

När man betalar skatter är det speciellt viktigt att man använder de rätta referenserna. Samfundens inkomstskatter betalas i fortsättningen med skatteslagets egen referens. Det samma gäller för till exempel skatter på eget initiativ som även de betalas med en egen referens. Betalningarna riktas rätt när de har betalats med rätt referens. 

”På särskilt bokföringsbyråernas önskan har vi gjort det möjligt att göra transaktionssökningar per period. I november utvidgar vi vidare även hur användningen av inbetalningar och återbäringar visas och hur återbäringarna som har betalats ut till kunderna visas”, berättar Sanna Kuuri. 

Förskottskompletteringen slopas i november och samfunden kan betala komplettering för sista gången 31.10.2017. Förskottsuppbörden kan i fortsättningen kompletteras så att man ansöker om tilläggsförskott, dvs. förskott som påförs efter skatteårets utgång. Det är behändigt att ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt. 

Ytterligare information www.skatt.fi/ändringar.

  

Vad kommer att ändras i beskattningen av samfund 1.11.2017 

  • Det elektroniska deklarerandet utvidgas till att omfatta samfunds inkomstskattedeklarationer och yrkanden som gäller förskott.
  • E-tjänsten MinSkatt utvidgas.
  • Förskottskompletteringen ersätts av tilläggsförskott som påförs på ansökan.
  • Tidsfristerna för påförande och ändring av förskott samt betalningen ändras.
  • Betalningen av inkomstskatt och skatteuppbörden förnyas.
  • Ränteberäkningen vid inkomstbeskattningen förändras.
  • Deklarerandet av inkomstskatt förändras.
  • Under ibruktagandet av det nya datasystemet är Skatteförvaltningens kundbetjäning begränsad 3-7.11.2017. Det förekommer begränsningar även i Skatteförvaltningens e-tjänster under tiden 1-8.11.2017 och de nya funktionerna i MinSkatt kan användas av samfunden fr.o.m. 8.11.2017.