De nya skatteavtalen med Spanien och Portugal i kraft tidigast år 2019

Skatteförvaltningens meddelande, 14.12.2017

Finland har förhandlat fram nya skatteavtal med Spanien och Portugal. Skatteavtalen börjar dock inte tillämpas ännu år 2018.

Det nya skatteavtalet träder i kraft efter att de bägge staterna har godkänt avtalet i sina nationella parlament. Avtalet börjar tillämpas den första januari det kalenderår som följer på året då avtalet trätt i kraft.

Spaniens anmälan om parlamentets godkännande borde ha anlänt till Finland före slutet av september, så att avtalet hade kunnat börja tillämpas från och med ingången av år 2018. Enligt avtalet med Portugal är tiden för anmälan endast 30 dagar. Det betyder att Portugals anmälan om att parlamentet har godkänt avtalet borde ha anlänt till Finland före slutet av november, så att avtalet hade kunnat börja tillämpas från och med ingången av år 2018. I praktiken betyder det här att man för de bägge ländernas del under år 2018 fortfarande tillämpar det nuvarande skatteavtalet.

Den finska regeringen lämnade en proposition (RP 5/2016) om det nya skatteavtalet med Spanien, som sattes i kraft genom lag 232/2016, och för Portugals del en proposition (RP 246/2016), som sattes i kraft genom lag 1216/2016. När också Spanien och Portugal har satt i kraft avtalet genom lag, ska det i Finland dessutom ges en förordning med närmare bestämmelser om när avtalet träder i kraft.

De centrala ändringarna i både Spaniens och Portugals nya skatteavtal gäller beskattningen av pensioner. Enligt de nya skatteavtalen kan Finland beskatta nästan alla pensioner som en person som är bosatt i Spanien/Portugal får från Finland. De nya avtalen har dock en övergångsbestämmelse på tre år. Under övergångsperioden tillämpas bestämmelserna som finns i det nuvarande skatteavtalets pensionsartikel vid beskattningen av sådan pension (t.ex. ArPL-pension) som har intjänats vid tjänst inom den privata sektorn, och då har Finland inte beskattningsrätt. Villkoret för detta är ändå att Spanien/Portugal beskattar pensionen.

Läs mer:

Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien

Skatteavtalet mellan Finland och Portugal

Den aktuella skatteavtalssituation: Skatteavtalen (vm.fi)

Ytterligare information på skatt.fi: