Bostadsaktiebolag, undvik de här felen i skattedeklaration 4

Skatteförvaltningens meddelande, 4.4.2017

Det lönar sig att lämna skattedeklarationen elektroniskt eftersom felen då minskar och du blir snabbare färdig med deklarationen. Det är ändå bra att läsa våra tips om hur du undviker att göra de vanligaste felen.

Om ett bostadsaktiebolags eller ömsesidigt fastighetsaktiebolags räkenskapsperiod har gått ut i december, ska bolaget lämna in en skattedeklaration omkring valborg.

Ett bolag som använder skattedeklaration 4 ska för sin första räkenskapsperiod alltid lämna in en skattedeklaration. Under de följande åren behöver bolaget nödvändigtvis inte göra detta. Läs mer om de förutsättningar som ska uppfyllas för att man inte ska behöva lämna någon skattedeklaration i fortsättningen.

Undvik att göra dessa fel när du fyller i skattedeklarationen

Om det finns fel i skattedeklarationen tar det längre innan ett beskattningsbeslut kan fattas och det orsakar mera arbete för både kunden och Skatteförvaltningen. Det lönar sig att ta följande tips i beaktande när du fyller i skattedeklaration 4.

 • Ange intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen i enlighet med bokföringen. Det räcker inte med att du bifogar en kopia av resultaträkningen till skattedeklarationen. Kom ihåg att också överföra räkenskapsperiodens resultat till uträkningen av beskattningsbar inkomst. I  den här delen är det också viktigt att fylla i punkten ”Resultat” eller ”Förlust som ska fastställas”.
   
 • Ange tilläggen och avdragen i punkten ”Uträkning av beskattningsbar inkomst”. Tilläggen är kostnader som inte får dras av i beskattningen. Till dessa hör exempelvis de inkomstskatter som bokförts som kostnader i resultaträkningen. Avdragen är å sin sida skattefria inkomster, såsom den skattefria andelen av dividendinkomster.   
   
 • Ange i punkten ”Uträkning av beskattningsbar inkomst" skatteårets resultat eller fastställda förlust för skatteåret. Fastställda förluster för tidigare år ska inte anges eftersom Skatteförvaltningen avdrar dem automatiskt i beskattningen.  

  Om situationen för ert bolag har förändrats så att ni till skillnad från tidigare ändå måste lämna en skattedeklaration, kan ni meddela oss om era tidigare förluster för de räkenskapsperioder då bolaget inte var skyldigt att lämna en skattedeklaration. I sådana här fall kan vi tillgodoräkna de gamla förlusterna. Lämna då som bilaga till skattedeklarationen bokslutsuppgifterna för dessa räkenskapsperioder och en uträkning av hur eventuella förluster har dragits av. 
   
 • Av bokslutshandlingarna ska endast balansräkningen bifogas till skattedeklarationen, andra bokslutshandlingar behöver inte bifogas. 
   
 • Om bostadsaktiebolaget och det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget har egendom ska du förutom deklarationen också lämna in specifikationer av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar. Om du lämnar skattedeklarationen i Samfundens skattedeklarationstjänst ska dessa uppgifter matas in direkt i tjänsten. Om du lämnar in skattedeklarationen på papper ska du använda bilageblankett 62.
   
 • Om du anger att ert förtag har dividendutdelning ska du komma ihåg att fylla i förmögenhetsuträkningen.

Deklarera elektroniskt − det underlättar ditt arbete

Det lönar sig att lämna in skattedeklarationen elektroniskt eftersom arbetsmängden och felen minskar jämfört med om du skulle lämna in deklarationen på en pappersblankett.

Samfundens skattedeklarationstjänst finns redan en del av kundens uppgifter färdigt och tjänsten hjälper att lämna uppgifterna på rätt sätt. Det är också möjligt att i e-tjänsten lämna in bilagor och motsvarande uppgifter som de som finns på bilageblanketterna i pappersformat. Skattedeklarationen kan också lämnas via webbtjänsten Ilmoitin.fi som en fil som skapats av ett ekonomiprogram. Det går också att lämna in deklarationen genom att använda kommersiella Tyvi-tjänster.

För elektronisk kommunikation krävs en Katso-kod. 

Ytterligare information:
•    Läs mer om autentisering, Katso-koden och auktorisering.
•    Här hittar du ifyllnadsanvisningar för skattedeklaration 4 och pappersblanketten.