Bostads- och fastighetssamfund, lämna in skattedeklarationer elektroniskt fr.o.m. början av november

Skatteförvaltningens meddelande, 25.9.2017

Från och med november 2017 ska bostads- och fastighetssamfund lämna in skattedeklaration 4 med bilagor elektroniskt. Det finns många fördelar med att lämna in deklarationen elektroniskt – det är säkert, snabbt och risken för fel minskar. Nuförtiden lämnar redan 80 % av samfunden sina deklarationer i e-tjänster.

MinSkatt ersätter Samfundens skattedeklarationstjänst

Bostads- och fastighetssamfund kan lämna in sina skattedeklarationer fr.o.m. november 2017 i tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Alternativt går det också att lämna in deklarationer i Ilmoitin.fi eller via någon kommersiell Tyvi-tjänst på samma sätt som tidigare. Läs mer.

Ett samfund behöver en Katso-kod för att kunna lämna in sin skattedeklaration elektroniskt. Om samfundet inte har en Katso-kod ännu lönar det sig att skaffa en sådan nu. Alternativt kan du befullmäktiga din bokförare att lämna in skattedeklarationer elektroniskt. Samfundet kan ha olika Katso-behörigheter i bruk. Det görs också ändringar i Katso-behörigheterna i november. Läs om dem här.

Efter oktober 2017 kan man inte längre lämna in skattedeklarationer i Samfundens skattedeklarationstjänst, men det är fortfarande möjligt att läsa sina uppgifter i tjänsten. Fram till 2.5.2018 kan du i Samfundens skattedeklarationstjänst t.ex. ta till vara skattedeklarationer som du tidigare har lämnat i tjänsten. Dessa överförs inte i sin helhet till MinSkatt.

Pappersdeklaration endast av särskilda skäl

Skattedeklarationen kan i fortsättningen lämnas in på papper endast av särskilda skäl – t.ex. om det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Du behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för det och du behöver inte heller redogöra för oss i förväg varför du lämnar in deklarationen på papper. Om du i fortsättningen lämnar in skattedeklarationen på papper kan Skatteförvaltningen fråga om skälet till det i samband med skattekontrollen.

Om bostads- eller fastighetssamfundets skattedeklaration har lämnats in på papper före 1.11.2017, behöver skattedeklarationen dock inte lämnas in på nytt.

Ändringar i referensnumren

Fr.o.m. november 2017 används skatteslagets eget referensnummer vid betalningen av skatter. När du använder skatteslagets referensnummer riktas betalningen till rätt skatteslag. Läs mer.

 

Läs mer om övriga ändringar i november 2017 på vår webbplats Ändringar i beskattningen.

Egna sidor på skatt.fi: Bostads- och fastighetssamfund