Anmälan om den som lämnar in en land-för-land-rapport, dvs. anmälan om utredningsskyldighet, ska lämnas in senast 31.5.2017

Skatteförvaltningens meddelande, 29.5.2017

Ett företag som hör till en multinationell koncern, vars omsättning har uppgått till minst 750 miljoner euro under räkenskapsperioden som har tagit slut år 2015 eller 2016, ska lämna en anmälan om utredningsskyldighet. Internationellt använder man termen notification om anmälan om utredningsskyldighet.

Anmälan om utredningsskyldighet, dvs. anmälan om den som lämnar in land-för-land-rapporten (country by country report), ska lämnas in antingen med en webblankett i tjänsten Suomi.fi eller som ett dokument i form av ett kod-uppgiftspar i tjänsten Ilmoitin.fi senast 31.5.2017.

Av tekniska skäl kan man via Ilmoitin.fi lämna in en anmälan som gäller en räkenskapsperiod som tar slut år 2017 först fr.o.m. 14.6.2017. Om kunden vill använda Ilmoitin.fi ber vi att hen tar kontakt med Skatteförvaltningen (siirtohinnoittelu(at)vero.fi). Nätblanketten som finns i tjänsten Suomi.fi kan redan nu användas för blankettåren 2016 och 2017.

Anmälan för år 2016 kan lämnas i Ilmoitin.fi redan nu, men blanketten för år 2017 först fr.o.m. 14.6.

Land-för-land-rapport

Från och med ingången av januari ska de yttersta moderföretagen hos sådana multinationella koncerner, vilkas omsättning uppgår till minst 750 miljoner euro, lämna en land-för-land-rapport för beskattningen till det land där företaget har sin hemort. Land-för-land-rapporten ska lämnas inom 12 månader från det att koncernens räkenskapsperiod har tagit slut.

 

Exempel: om hela koncernens yttersta moderföretags hemort ligger i Sverige ska det svenska moderföretaget skicka land-för-land-rapporten till den svenska skattemyndigheten som i sin tur förmedlar rapporten till Skatteförvaltningen. Om moderföretaget är beläget i Finland är det företaget som är skyldigt att skicka land-för-land-rapporten till Skatteförvaltningen.

Syftet med anmälan är att informera Skatteförvaltningen om till vilket land rapporten lämnas in. 

Ansvaret för land-för-land-rapporteringen kan flyttas till det inhemska företaget eller till ett i Finland beläget fast driftställe endast om koncernens yttersta moderföretag är utländskt och även då endast i undantagsfall.

Det finländska företaget och det fasta driftstället ska säkerställa att det yttersta moderföretaget är rapporteringsskyldigt i sin hemviststat. Om det yttersta moderföretaget inte har avlagt någon rapport ska företaget som är beläget i Finland utreda om det yttersta moderföretaget har utnämnt något annat bolag inom koncernen att rapportera i dess ställe.

Ytterligare information:

Närmare information om rapportering enligt räkenskapsperiod finns i punkt 4.1 i anvisningen.
Anvisning: Land-för-land-rapport för beskattningen
Land-för-land-rapport och anmälan om utredningsskyldighet