Ändringar föreslås i punktbeskattningen

Skatteförvaltningens meddelande, 20.11.2017

Höjningar föreslås i punktskatten på alkoholdrycker

Regeringen föreslår ändringar i punktskatten på alkoholdrycker. Förslaget innebär att punktskatten på alkoholdrycker stiger med i genomsnitt cirka 10 procent 2018. 

Skatteförhöjningen ska gälla alla alkoholdrycker, dock med en lätt betoning på andra än starka alkoholdrycker. Skatten på svaga alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning höjs enligt förslaget med 15,4 procent, skatten på vin med 12,7 procent, skatten på öl med 10,6 procent och skatten på mellanprodukter med i genomsnitt 9,5 procent.  Punktskatten på starka alkoholdrycker höjs med 4,8 procent.

Som en följd av höjningen av alkoholskatten stiger detaljförsäljningspriserna på alkoholdrycker med i genomsnitt cirka fem procent 2018.

Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2018.  

Läs mer: Regeringens proposition (RP 169/2017)

 

Ändringar föreslås i punktskatten på tobak

Regeringen föreslår ändringar i tobaksskatten. Punktskatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter ska enligt förslaget höjas med i genomsnitt 21 procent.

Höjningarna genomförs i fyra steg under två års tid, så att den första höjningen görs 1.1.2018, den andra 1.7.2018, den tredje 1.1.2019 och den fjärde 1.7.2019. Höjningarna föreslås i regel vara lika stora i varje steg.

 Priset på cigaretter beräknas totalt stiga med i genomsnitt 18 procent, och priset på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter med i genomsnitt 19 procent.

Dessutom föreslås det i propositionen att skattestrukturen för cigarrer ska ändras så att den blir förenlig med skattestrukturen för andra tobaksprodukter.

Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2018. Den tillämpliga skattetabellen ändras med ett halvt års mellanrum.

Läs mer: Regeringens proposition (RP 110/2017)

 

Ändringar föreslås i punktskatten på flytande bränslen och punktskatten på elström och vissa bränslen

Regeringen föreslår ändringar i punktskatten på flytande bränslen och punktskatten på elström och vissa bränslen. Ändringarna innebär en höjning av energi- och koldioxidandelen av skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner. Höjningen inriktas främst på koldioxidskatten.

Värdet per ton koldioxid som är beräkningsgrund för koldioxidskatten på lätt och tung brännolja, stenkol och naturgas höjs från nuvarande 58 euro till 62 euro. Då är värdet per ton koldioxid i fråga om uppvärmningsbränslen samma 62 euro per ton koldioxid som i fråga om drivmedel.

Dessutom höjs energiinnehållsskatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner med 0,45 euro per megawattimme. 

Höjningen av koldioxidskatten och energiinnehållsskatten innebär en höjning av skattenivån på i genomsnitt cirka sju procent.

Fast och gasformig biomassa är fortsättningsvis skattefria, och det föreslås heller inga ändringar i beskattningen av bränntorv.

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången av 2018.

Läs mer: Regeringens proposition (RP 138/2017)