Ändringar föreslås i beskattningsförfarandena, påföljdsavgifterna och skatteuppbörden

Skatteförvaltningens meddelande, 14.9.2017

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som innebär förändringar för alla skattskyldiga i verkställandet av beskattningen, påföljdsavgifterna och skatteuppbörden.

I det här meddelandet har vi samlat de viktigaste ändringarna i lagförslaget. Det föreslås att lagarna första gången ska tillämpas vid inkomstbeskattningen som verkställs för skatteåret 2018 och vid ändringssökande som gäller denna period. Ändringarna i fastighetsskattelagen skulle tillämpas från och med skatteåret 2020.

De viktigaste förslagen i regeringspropositionen

  • För att förbättra förutsättningarna för att beskattningen ska kunna verkställas i realtid kan inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen och tonnagebeskattningen slutföras vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Tidtabellerna för kvarskatterna och skatteåterbäringarna samt fastighetsbeskattningens förfallodagar fastställs utifrån datumet för slutförande av beskattningen, så de kan infalla vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Detta skulle tidigarelägga betalningsdagarna och påskynda utbetalningen av skatteåterbäringar för en stor del av de skattskyldiga.
  • Enligt propositionen skulle den förhandsifyllda skattedeklarationen inte längre återlämnas till Skatteförvaltningen. Ändringarna ska anmälas i en elektronisk tjänst eller på separata blanketter. Om den skattskyldige inte anmäler ändringar, anses hen ha lämnat in en skattedeklaration i form av den förhandsifyllda skattedeklarationen, liksom i nuläget.
  • Skattedeklarationen skulle anses vara inlämnad i tid när den är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista utsatta dagen. Tidigare har skattedeklarationen ansetts vara inlämnad i tid om den skattskyldige har postat deklarationen på den sista utsatta dagen.
  • För att tydliggöra gränsen mellan verkställande av beskattningen och ändringssökande skulle det för inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen och tonnagebeskattningen tas i bruk ett nytt förfarande med ett kompletterande beskattningsbeslut. Ett kompletterande beskattningsbeslut fattas i sådana situationer där den skattskyldige, efter att beskattningen har slutförts, anmäler sådana på beskattningen inverkande uppgifter som hen inte har anmält tidigare.
  • Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra enhetligheten och förutsägbarheten för förfarandet med påföljdsavgifter. Påföljdssystemet för inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen samt överlåtelsebeskattningen kommer att förenhetligas så att påföljderna för försummelse av deklarationsskyldigheten är mera schematiska än i nuläget. Dessutom skulle det inte så ofta krävas myndighetsprövning som gäller påförandet av påföljder.  
  • För att utvidga den elektroniska deklareringen ska samfund och samfällda förmåner lämna uppgifter som gäller fastighetsskatt och överlåtelseskatt elektroniskt. Den elektroniska deklarationsskyldigheten skulle i överlåtelsebeskattningen även gälla fastighetsförmedlare och värdepappersförsäljare. För att förenhetliga förfarandena ska deklarationsskyldigheten som gäller överlåtelseskatt utvidgas så att den förutom på värdepapper och separat överlåtelse av byggnader också tillämpas på fastighetsöverlåtelser.
  • I den nya lagen om skatteuppbörd finns bestämmelser om förfarandet som tillämpas på uppbörden, betalningen och indrivningen av skatter och avgifter som ska betalas till Skatteförvaltningen. På alla skatter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om skatteuppbörd ska ett enhetligt förfarande tillämpas. Förnyelserna i uppbördsförfarandet gäller användningsordningen för betalningar och återbäringar, betalningsordningen för skatter, det minsta beloppet som återbärs och tas ut, sammandrag, hur fel i skatteuppbördsförfarandet ska rättas samt användningen av återbäringar.
  • Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen ska förändras så att Skatteförvaltningen på eget initiativ kan stryka obehövliga uppgifter ur skattenummerregistret.

Ikraftträdande

  • Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2018. Den nya lagen om skatteuppbörd samt ändringarna i lagen om överlåtelseskatt och fastighetsskattelagen träder dock i kraft den 1 november 2019.  Regeringspropositionen innehåller också övergångsbestämmelser som gäller tillämpningen av vissa ändringar. Propositionen innehåller därtill övriga smärre ändringar i olika skattelagar.

Finansministeriets meddelande

Regeringens proposition (på finska)