Utgivet ställningstagande ”OECD:s uppdaterade riktlinjer för internprissättning som tolkningskällor”

Skatteförvaltningens meddelande, 22.2.2016

Vi har gett ut ett ställningstagande om hur uppdateringen av OECD:s anvisning ”Transfer pricing guidelines for tax administrations and multinational enterprises” påverkar Skatteförvaltningens tolkning av 31 § i lagen om beskattningsförfarande.

I 31 § i lagen om beskattningsförfarande ingår principen om marknadsmässiga villkor, som man tillämpar på beskattningen av företag som är i intressegemenskap med varandra. I transaktioner mellan sådana företag ska man tillämpa likadana villkor som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter i motsvarande förhållanden.

Om ett företag inte har iakttagit principen om marknadsmässiga villkor, kan den prissättning som företaget använder rättas genom rättelse av internprissättning så att prissättningen motsvarar situationen enligt principen om marknadsmässiga villkor.

Preciseringarna som lagts till i OECD:s riktlinjer för internprissättning ska genast användas som tolkningskällor av principen om marknadsmässiga villkor. Preciseringarna beaktas inte retroaktivt om de står i strid med de tolkningar som tidigare tillämpats vid beskattnings- eller rättspraxis.

Läs ställningstagandet