Skatterättelsenämnden fattar beskattningsbeslut som håller

Skatteförvaltningens meddelande, 14.10.2016

Skatteförvaltningen deltog den 14 oktober i ett evenemang som tankesmedjan Libera anordnade kring publiceringen av en rapport om grundlagen. I rapporten och i diskussionen under evenemanget behandlades skatterättelsenämnden och dess sätt att arbeta i en oskäligt kritisk ton.

Skatterättelsenämnden är ett lagstadgat organ som behandlar begäranden om omprövning av beskattningen, alltså situationer där en fysisk person, ett samfund eller ett företag inte är tillfreds med det beskattningsbeslut Skatteförvaltningen meddelat. Från och med 2017 är omprövningsbegäran det första steget om man söker ändring i sin beskattning. Detta gäller alla slags skatter och skatteärenden frånsett förhandsavgöranden.

Årligen fattar Skatteförvaltningen i snitt 7–8 miljoner beskattningsbeslut och antalet omprövningsfall är runt 80 000–90 000. Av omprövningsbegärandena bifaller Skatteförvaltningen ca 60 000 och de övriga behandlas i skatterättelsenämnden. Av de fall som nämnden behandlar är det bara ungefär 2 000 som överklagas till förvaltningsdomstol. I domstolarna kvarstår cirka 70–80 % av beskattningsbesluten oförändrade, med andra ord är det bara omkring 400–500 som ändras i rättsbehandlingen.

Skatterättelsenämnden har 18 sektioner och de arbetar på tio orter på olika håll i Finland. Varje sektion har fyra medlemmar varav en är utsedd av kommunerna, två av organisationer som representerar skattebetalarna och en av Skatteförvaltningen. Varje medlem har en personlig suppleant. Medlemmarnas mandatperiod är fem kalenderår.

På senaste tid har uppmärksamhet riktats mot behandlingstiden för omprövningsbegäranden. År 2013 tog behandlingen under två månader i 56 % av fallen, och 2014 kunde hela 70 % behandlas inom två månader.

Anvisningarna som gäller skatterättelsenämnden finns på skatt.fi.