Skatteintäkternas utveckling: skatteintagen växte med 1,1 miljarder (+2,1 %) år 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 26.1.2016

Nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2015 uppgick till totalt 55,1 miljarder euro. Ökningen från året innan var 1,1 miljarder euro (+2,1 %). Cirka hälften av ökningen förklaras med personkundernas inkomstskatt och den andra hälften med samfundens inkomstskatt. Ändringar i andra skatteslag var mindre.

Mest ökade intaget av inkomstskatt från personkunder, dvs. med totalt drygt 600 miljarder euro (+2,1 %). Den lika stora ökningen med 2,1 procent i den största faktoren för inkomstskatt dvs. förskottsinnehållningarna berodde på att förvärvsinkomsterna steg med litet under 2 procent och att inkomstbeskattningen skärptes litet.

Intaget av samfundsskatter för 2015 (+15 %) ökade räknat i euro nästan lika mycket som intaget av personkundernas inkomstskatter, men en viktig faktor bakom detta var ett anspråkslöst intag för kalenderåret 2014 jämfört med slutresultatet för skatteåret 2014. Helhetsnivån för förskottsskatter för skatteåret 2014 visade sig vara för låg, varför skatter för skatteåret 2014 och i synnerhet förskottskompletteringar betalades avsevärt mycket ännu under år 2015. Uppgifterna om samfundsbeskattningen för skatteåret 2015 kommer först senare på våren och de bekräftas i slutet av oktober 2016.

Intaget av mervärdesskatt var år 2015 bara lite större (+0,8 %) än ifjol. Intaget av mervärdesskatt har stampat rätt mycket på stället redan under tre år.

Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling