Skatteförvaltningens intensivkontroll inom restaurangbranschen har avslöjat grå ekonomi

Skatteförvaltningens meddelande, 20.12.2016

Inom ramen för Skatteförvaltningens restaurangprojekt, som inletts på våren 2015, har 650 restauranger granskats. Brister i betalningen av skatter och bokföringen upptäcktes hos 70 procent av de granskade företagen. Utifrån projektets resultat ses införande av typgodkända kassasystem i Finland som en metod för att bekämpa grå ekonomi.

Skatteförvaltningens projekt, som inleddes på våren 2015, har avslöjat undanhållande av inkomster vid en avsevärd del av de granskade restaurangerna. Brister i betalningen av skatter och bokföringen förekom i 70 procent av de granskade restaurangerna. Skatteförvaltningen har gjort en polisanmälan i 45 fall och överväger en polisanmälan i 64 fall.

Svårare att undanhålla inkomster

Skatteförvaltningen upprättar en utredning över lämpligheten för typgodkända kassasystem i Finland som en del av regeringens åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi.

Införande av typgodkända kassasystem skulle göra det svårare att undanhålla inkomster och underlätta övervakningen, då affärstransaktionerna lagras på ett heltäckande sätt i systemen. Företagen kunde dra nytta av de rapporter som fås från dessa också i planeringen och uppföljningen av affärsverksamheten.

Målet är att trygga sund konkurrens

Inom restaurangbranschen finns det också många hederliga företagare som sköter sina skatteplikter plikttroget. Skatterevisionerna har riktats till aktörer med risk för undvikande av skatt. Det riskbaserade valet av objekt syns i resultaten, eftersom anmärkningar om de granskade objekten getts i cirka 70 procent av fallen. Målen för statsrådets spetsprojekt för bekämpning av grå ekonomi är att trygga välfungerande marknader och en sund konkurrens. Skatterevisionerna bidrar till att uppnå dessa mål.

Skattekontrollen inom restaurangbranschen görs utifrån ett riskbaserat val av objekt efter att projektet upphört.