Skatteförvaltningen spelar en central roll i åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi

Skatteförvaltningens meddelande, 7.6.2016

Finanspolitiska ministerutskottet har den 7 juni godkänt förslaget som ledningsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet har utarbetat till ett årgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomiska brott 2016–2020. Skatteförvaltningen är med i flera av åtgärdsprogrammets projekt, som t.ex. i att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter och i att utreda hur typgodkända kassaapparater lämpar sig för Finland.

Statsrådet gav 28.4.2016 ett principbeslut om en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020. Ledningsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet har utarbetat ett separat program med de mest centrala åtgärderna för de strategiska målen som genomförs med de nuvarande resurserna.

Skatteförvaltningen med i flera projekt

Skatteförvaltningen spelar en central roll i flera av åtgärdsprogrammets projekt. De viktigaste av dem är:

  • att göra uppgifterna om fullgörandet av offentliga skyldigheter mer offentliga och avgiftsfria och enklare för privata aktörer att få tillgång till information om eventuella aktörer inom den grå ekonomin
  • att upprätta en lägesbildsfunktion av den grå ekonomin
  • att utreda hur typgodkända kassasystem lämpar sig för Finland
  • att precisera myndigheters befogenheter och bestämmelser om informationsutbyte
  • att utreda hurdan effektivitet och genomslagskraft utredning och avslöjande av missbruk av skattesystemet har

Dessutom vidtas andra myndighetsåtgärder som stöder genomförandet av strategin och åtgärdsprogrammet. Sådana är exempelvis Skatteförvaltningens projekt som gäller riskfenomen inom den internationella beskattningen, företagsbeskattningens e-tjänster och internationellt informationsutbyte.

Bekanta dig med åtgärdsprogrammet