Skatteförvaltningen har publicerat anvisningen Om rätten att dra av moms

Skatteförvaltningens meddelande, 18.3.2016

Anvisningen behandlar frågor i anknytning till rätten att dra av moms i ljuset av senaste inhemsk rättspraxis och Europeiska unionens domstols rättspraxis.

I anvisningen klargörs begreppen direkt och indirekt kostnad och allmän kostnad. Anvisningen redogör också för hur rätten att dra av moms bestäms när den momsskyldige bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet. Momsfri verksamhet kan vara antingen verksamhet som enligt mervärdesskattelagen inte berättigar till avdrag eller verksamhet som faller utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde.

Anvisningen är avsedd för alla momsskyldiga som allmän anvisning för bestämmande av rätten att dra av moms.

Skatteförvaltningens anvisning Om rätten att dra av moms