Skatteförvaltningen bekantar sig med Panamamaterialet som ICIJ publicerade

Skatteförvaltningens meddelande, 10.5.2016

På ICIJ:s (International Consortium of Investigative Journalists) webbplats publicerades den 9 maj klockan 21 en namnförteckning över personer och företag som har kopplingar till skatteparadis. På basis av preliminära iakttagelser finns det en del finländska personer och företag i materialet, men tills vidare är det svårt att bedöma hur uppgifterna kan utnyttjas vid skattekontrollen.

För att få materialet och sammanställa uppgifterna använder Skatteförvaltningen sig också av möjligheterna och samarbetet inom internationellt informationsutbyte. Skatteförvaltningen är även intresserad av att samarbeta med den part som ursprungligen läckte Panamamaterialet.

Skatteförvaltningen begränsar inte yttrandefriheten eller källskyddet

Nyheterna under de senaste veckorna har förmedlat en vinklad bild av den uppgiftsbegäran som Skatteförvaltningen framställt till Yle i anknytning till Panamamaterialet. Skatteförvaltningen hotar inte yttrandefriheten eller källskyddet ifall en sådan risk finns.

- Vi är inte intresserade av uppgifter om informationsläckans källa, utan endast av beskattningsrelaterade uppgifter som ingår i materialet. Om det på grund av exempelvis dataskyddet inte går att få tillgång till materialet är saken klar, säger överdirektör Sanna Alamäki.

På basis av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter har Skatteförvaltningen rätt att av vem som helst få uppgifter som inverkar på skattskyldigas beskattning och som gäller deras ekonomiska ställning. Enligt lag ska uppgifterna utlämnas även i situationer där man separat överenskommit om sekretess.

- Lagenliga uppgiftsbegäranden och jämförelseuppgiftsgranskningar som riktas till utomstående är en del av vår verksamhet. Med hjälp av dem kan vi rikta skattekontrollen till rätt objekt, säger Alamäki.

Om uppfyllandet av skyldigheten att lämna uppgifter innehåller juridiskt oklara frågor om exempelvis skyldighetens omfattning och innehåll är det upp till en domstol att avgöra sådana oklara juridiska tolkningsfrågor. Utomståendes skyldighet att lämna uppgifter gäller övervakningen av riktigheten i tredje parters beskattning, och har inget med yttrandefrihet eller källskydd att göra. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på lagstiftning. Således kan bedömningen av överlåtelseskyldigheten inte avgöras endast utifrån en eventuell överlåtares uppskattning.

För att uppfylla uppgiftsskyldigheten kan Skatteförvaltningen även be om polisens handräckning, vilket betyder avlägsnande av fysiska hinder för att få behövliga uppgifter. Det rör sig dock inte om husrannsakan enligt tvångsmedelslagen. Att få handräckning utvidgar inte heller Skatteförvaltningens befogenheter. Skatteförvaltningen skickar heller inga brev om husrannsakan, i motsats till vad som framförts i offentligheten.