Skattebesvärsärenden blev avgiftsbelagda vid förvaltningsdomstolarna

Skatteförvaltningens meddelande, 15.1.2016

I och med en ny lag, som trädde ikraft 1.1.2016, blev också skattebesvärsärenden avgiftsbelagda vid förvaltningsdomstolarna.

Avgiften är 250 euro. Avgiften vid högsta förvaltningsdomstolen höjdes från 220 euro till 500 euro.

Avgiften fastställs endast om besvären förkastas i sin helhet. Om kundens skattebesvär bifalls ens delvis fastställs ingen avgift. I ärenden om förhandsavgörande fastställs avgiften dock alltid oberoende av slutresultatet. Avgiften fastställs och tas alltid ut av domstolen.

Besvär som inletts vid förvaltningsdomstolen 1.1.2016 eller därefter är avgiftsbelagda. Detta gäller alltså också alla tidigare skatteår och skatteperioder. Om besvären har lämnats senast 31.12.2015 fastställs avgifterna enligt den tidigare regleringen; handläggningen är m.a.o. avgiftsfri vid förvaltningsdomstolen och vid högsta förvaltningsdomstolen är avgiften 220 euro.

Läs justitieministeriets meddelande:Domstolsavgifterna höjs för att bättre motsvara handläggningskostnaderna (www.oikeisministerio.fi)