Skatteavtalet med Spanien i kraft tidigast 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 12.10.2016

Finland och Spanien har förhandlat fram ett nytt skatteavtal. Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien tillämpas ändå inte ännu år 2017. Finland borde ha fått Spaniens meddelande om parlamentets godkännande före slutet av september så att avtalet hade kunnat börja tillämpas från och med ingången av år 2017.

I Finland gavs en regeringsproposition om det nya skatteavtalet (RP 5/2016) och den sattes i kraft genom lag 232/2016. För att avtalet ska träda i kraft förutsätter det att bägge stater har godkänt avtalet i sina respektive parlament. Avtalets ikraftträdande har skjutits upp eftersom Spanien saknat en regering som hade kunnat begära parlamentets godkännande för avtalet.

När både Finland och Spanien har satt avtalet i kraft genom lag, kommer även en förordning med närmare bestämmelser om avtalets ikraftträdande att utfärdas i Finland.

Avtalet träder i kraft tre månader efter att staterna har godkänt avtalet i sina nationella parlament. Tillämpningen börjar å sin sida den första januari det kalenderår som följer på året då avtalet trätt i kraft. I praktiken tillämpas alltså det nuvarande skatteavtalet fortfarande år 2017. Det nya avtalet kan börja tillämpas tidigast år 2018.

Efter att det nya avtalet trätt i kraft kan Finland beskatta nästan alla pensioner som en person som bor i Spanien får från Finland. Det nya avtalet har dock en övergångsbestämmelse på tre år.

Se Skatteförvaltningens ställningstagande gällande beskattning av pension som en i Spanien bosatt person får från Finland

Läs även ministeriets meddelande