Regeringsproposition om multinationella storföretags rapporter land för land

Skatteförvaltningens meddelande, 20.9.2016

Regeringen har lämnat en lagproposition som ökar multinationella storföretags skyldighet att rapportera skatterelaterade uppgifter. Enligt propositionen tas land-för-land-rapporter i bruk räkenskapsperioden 2016, och dokumentationsskyldigheten utvidgas i och med de skatteår som inleds 2017. 
 
I propositionen RP 142/2016 som regeringen lämnade till riksdagen 15.9.2016 föreslås dels nya bestämmelser om skatterelaterad rapportering land för land, dels ändringar i befintliga bestämmelser om dokumentationen av internprissättning.

Lagändringarna har sin bakgrund i OECD-rapporten Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting och EU-direktivet 2016/881/EU. De återspeglar en internationell vilja att öka transparensen kring beskattningen av storföretag.

Land-för-land-rapportering

Beskattningsrapporteringen land för land gäller de största multinationella företagen.

Enligt lagpropositionen ska dessa företag årligen land för land lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om koncernföretagens intäkter, skatter och vissa andra uppgifter.

Detta gäller i princip de högsta moderföretagen i koncerner med en omsättning på minst 750 miljoner euro enligt koncernresultaträkningen. Regeringen föreslår i sin proposition att uppgifterna ska rapporteras första gången för räkenskapsperioden 2016.

Dokumentation av internprissättning

Dokumentation av internprissättning avser ett företags redogörelse över att den interna prissättningen av transaktionerna inom en intressegemenskap är marknadsmässig. Enligt propositionen utvidgas den nuvarande dokumentationsskyldigheten att gälla inte bara uppgifter om företaget utan även om koncernen.

Även efter reformen är små och medelstora företag befriade från skyldigheten att dokumentera internprissättning. De nya dokumentationsbestämmelserna ska enligt propositionen tillämpas första gången på de skatteår som inleds 2017. 

Elektronisk deklaration

När lagarna trätt i kraft ger vi anvisningar om hur dokumentationen av internprissättningen respektive land-för-land-rapporterna om beskattningen ska göras.

Preliminärt kan vi säga att land-för-land-rapporterna ska lämnas elektroniskt. De kommer att kunna lämnas antingen i en xml-tabell via webbtjänsten Ilmoitin.fi eller med en e-blankett.

Under hösten kommer en teknisk anvisning om hur man lämnar uppgifterna i formatet xml.

Läs mer om internprissättning