Regeringen föreslår många ändringar i beskattningsförfarandet och skatteuppbörden 2017

Skatteförvaltningens meddelande, 17.3.2016

Regeringen har överlämnat till riksdagen sin proposition om beskattningsförfarandet för skatter på eget initiativ, skatteuppbördsförfarandet och ändringssökandet i samtliga skatteslag.  De största konsekvenserna gäller beskattningsförfarandet för företagen och samfunden och i synnerhet skatter på eget initiativ.

De viktigaste ändringarna i regeringens proposition:

 • Skattekontolagen upphävs och bestämmelser i den flyttas över till andra skattelagar.
 • Det föreslås en ny lag om beskattningsförfarande för skatter på eget initiativ. De viktigaste ändringarna enligt förslaget är
  • Penninggränsen för de förlängda skatteperioderna ska höjas: gränsen för skatteperioden om ett kvartal ska bli 100 000 euro och för ett kalenderår 30 000 euro.
  • Skatterna på eget initiativ ska deklareras elektroniskt. Pappersdeklaration ska godkännas endast av särskilda skäl. Den sista inlämningsdagen för både elektroniska deklarationer och pappersdeklarationer ska vara den 12 i månaden.
  • Fel i en deklaration ska korrigeras med en ersättande deklaration, där uppgiftslämnaren ska lämna alla uppgifter för skatteperioden på nytt.
  • Fastställandet av och beloppet på förseningsavgiften och skatteförhöjningen ska ändras. De nuvarande skatteslagsförseelserna ska ersättas med försummelseavgiften.
 • Det förselås att bestämmelserna och de allmänna procedurbestämmelserna som gäller ändringen av beskattning, påförandet av skatt och ändringssökandet i samtliga skatteslag ska förenhetligas. Enligt förslaget ska ändring i samtliga skatter som hör till Skatteförvaltningens uppgiftsområde sökas alltid med en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden (s.k. första instans). I skatterättelsenämndens beslut kan ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.
 • I den nya skatteuppbördslagen föreskrivs det om förfarandet som ska iakttas vid uppbörd, betalning och indrivning av alla de skatter och avgifter som ska betalas till Skatteförvaltningen. I lagen om skattetillägg och förseningsränta föreskrivs det om dröjsmålspåföljderna i samtliga skatteslag.
 • Apotekskatten blir enligt förslaget en skatt på eget initiativ som Skatteförvaltningen tar ut.

Kundrådgivning och -handledning

I maj publicerar Skatteförvaltningen på skatt.fi sidorna Ändringar i beskattning 2017, som redogör för de föreslagna ändringarna även om lagpaketet ännu skulle vara under behandling i riksdagen. Hösten 2016 ordnar Skatteförvaltningen dessutom skatteinfomöten på flera orter samt webinarier som redogör för ändringarna. Anvisningarna på skatt.fi uppdateras i början av 2017.

Prenumerera på företagskundernas nyhetsbrev så får du information om ändringar och om kommande skatteinfomöten och webinarier direkt till din e-post.