Regeringen föreslår flera ändringar i inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden och skatteuppbörden

Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2016

Regeringen har överlämnat till riksdagen en proposition om ändringar i ränteberäkningen, skatteuppbörden och i förfarandet kring inkomstbeskattningen. De största ändringarna gäller samfundens och de samfällda förmånernas elektroniska deklaration och alla kunders förskottsuppbörd vid inkomstbeskattning, skatteuppbörden och räntorna.

De viktigaste ändringarna i regeringens proposition:

  • Samfunden och de samfällda förmånerna ska i regel lämna inkomstdeklarationen, yrkandet om förskott och anmälan av kontonummer elektroniskt. Dessutom ska också andra som är införda i registret över momsskyldiga anmäla kontonummer elektroniskt.
  • Förskottskompletteringen slopas och ersätts med förskott som fastställs efter skatteårets utgång. Man ska alltid yrka på fastställandet av förskott hos Skatteförvaltningen om man vill komplettera förskott och påverka räntepåföljderna. Man kan ansöka om förskottsskatt i en e-tjänst och betala den i nätbanken.
  • Tidsfristerna för fastställande, ändring och avlyftning av förskott kommer att förlängas. Skatteförvaltningen kan på den skattskyldiges initiativ fastställa, ändra eller avlyfta förskott ända till slutförandet av beskattningen. På Skatteförvaltningens initiativ kan förskott fastställas och höjas ända till utgången av den andra månaden efter skatteårets slut samt nedsättas och avlyftas ända till slutförandet av beskattningen.
  • Man kan komplettera förskottsuppbörden utan ränta under den första månaden efter skatteårets utgång.
  • Beräkningsperioderna och räntebegreppen kommer att förenhetligas, vilket gör principerna för ränteberäkningen tydligare.
  • Möjligheten att överföra skatteåterbäringen till maken slopas. Överföringsmöjligheten har under de senaste åren använts måttligt och beloppen har varit små. Syftet med ändringen är att göra skatteuppbörden enklare.
  • Skatteuppbörden av inkomstskatter reformeras. Ändringarna gäller användningsordningen för betalningar och återbäringar, betalningsordningen för skatter, sammandrag, hur fel i uppbördsförfarandet ska korrigeras samt användningen av återbäringar.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft 1.11.2017. Lagarna ska i regel tillämpas för första gången vid beskattningen för 2017 i fråga om samfunden och de samfällda förmånerna. På fysiska personer och dödsbon ska de tillämpas vid beskattningen för 2018. Närmare information om tidtabellen och förfarandena inom de olika delområdena fås efter att lagarna har stadfästs.

Elektronisk anmälan av kontonummer ska träda i kraft så snart som möjligt efter att lagen har stadfästs.

Finansministeriets meddelande

Regeringspropositioner

Prenumerera på nyhetsbrevet för företagskunder så får du information om ändringarna.