Överföringen av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen framskrider

Skatteförvaltningens meddelande, 6.6.2016

Enligt planen ska bil- och punktbeskattningen överföras till Skatteförvaltningen från och med den 1 januari 2017. Finansministeriet sände ett utkast till regeringsproposition om överföringen på remiss den 3 juni.

I utkastet föreslås det att bil- och punktbeskattningen överförs till Skatteförvaltningen. Även övervakningen av skyldigheten att tillhandahålla biobränsle samt bestämmandet av bränsleavgifter för privata nöjesfarkoster skulle överföras till Skatteförvaltningen. Tullen behåller övervakningen av bil- och punktbeskattning samt brottsutredningen. Dessutom svarar Tullen också i fortsättningen för beskattningen av punktskattepliktiga varor som förs in i landet i vissa situationer.

Det är möjligt att ge utlåtanden om ärendet fram till den 1 juli.

Cirka 200 årsverken från Tullen till Skatteförvaltningen

Enligt en uppskattning i VETO-projektet, som förbereder överföringen av Tullens beskattningsuppgifter, kommer 205 årsverken att föras över från Tullen till Skatteförvaltningen i början av 2017. De personer som överförs arbetar med bil- och punktbeskattningsuppgifter samt uppgifter som stöder dessa.

Bil- och punktbeskattningsuppgifterna placeras i Skatteförvaltningens företagsbeskattningsenhet. De personer som överförs kommer att arbeta i Skatteförvaltningens nuvarande lokaler på orten i fråga eller i lokaler som övergår från Tullen till Skatteförvaltningen. Närmare information om hurdana konsekvenser överföringen har på bland annat kundbetjäningskanaler kommer hösten 2016.

Målet är att bil- och punktbeskattningen integreras i Skatteförvaltningens förnyade informationssystem den 1 januari 2020. Före 2020 använder Skatteförvaltningen Tullens nuvarande informationssystem för att sköta uppgifterna. Endast nödvändiga förändringar görs i beskattningsprocesser och informationssystem. För att försäkra sig om att verksamheten ska fungera utan störningar planeras samarbetsmodeller för olika funktioner mellan Tullen och Skatteförvaltningen.

Projektet är en del av regeringsprogrammet. Regeringspropositionen om överföringen av uppgifter lämnas till riksdagen i början av höstsessionen 2016.