Ny information om den grå ekonomin: Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 30.3.2016

Publikationen Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2015 som sammanställts av Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi erbjuder en omfattande inblick i olika myndigheters statistik som berör grå ekonomi för år 2015.

I statistiken finns bland annat resultaten från Skatteförvaltningens skattegranskningar, antalet ekonomiska brottsärenden som utreds av polisen och tullen samt statistik från alkoholövervakningen.

Andelen grova brott ökar

Enligt Skatteförvaltningens statistik över brottsanmälningar har antalet fall av grov oredlighet som gäldenär och skattebrott har ökat med 22 procent från 2012 till 2015. Samma utveckling syns även i antalet grova skattebedrägerier. Även den relativa andelen av grova skattebedrägerier är hög. År 2015 brottsanmälde Skatteförvaltningen 543 fall av skattebedrägerier och över 82 procent av fallen var grova skattebedrägerier.

Brottsanmälningarna ledde i de flesta fall till dom: år 2015 avgjordes 300 fall i brottsdomstolarna och 272 svaranden fick dom och 29 gånger förkastades åtalet.

Polisen antecknade 2015 rekordantalet 1 842 nya anmälningar om ekonomiska brott, detta är det högsta antalet under de senaste tio åren. 310 anmälningar om grov oredlighet som gäldenär antecknades. Antalet fall har ökat med 52,7 procent på tre år. Under samma tidsperiod har antalet grova skattebedrägerier ökat med 33,8 procent. 

Tullen fick kännedom om sammanlagt 856 fall av skattebedrägeri. Antalet skattebedrägerier av olika grovhetsgrader har ökat med 61,8 procent under tre år.

Skatteförvaltningen utförde fler skattegranskningar än tidigare

Åren 2014 och 2015 utförde Skatteförvaltningen över 4 500 skattegranskningar medan antalet granskningar under tidigare år varit över tusen färre. Det ökade antalet fall förklaras bland annat av att man i högre grad övergått till riskbaserade granskningar och till verksamhetsgranskningar i realtid.

Även antalet granskningar av grå ekonomi utfördes i ett betydligt större antal 2015 (1 041 stycken) än tidigare år. År 2015 iakttog man klart fler fall av förtäckt dividendutdelning än under tidigare år.

Webbhandeln ändrar Tullens övervakning

Värdet på och antalet av de produktförfalskningar som tullen stoppade har varit på nedåtgående. Samma sak gäller för antalet immaterialbrott. Utvecklingen har påverkats av bland annat den ökade webbhandeln vilket har lett till att storleken på enskilda försändelser är mindre än tidigare. Särskilt handeln med högt beskattade produkter håller på att flytta över till internet i högre grad. En motsvarande trend märks även i andra EU-länder.

Övervakningen av utskänkningstillstånd ger skatteuron

Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar de ekonomiska förutsättningarna för dem som innehar utskänkningstillstånd. Syftet med detta är att förebygga överskuldsatthet och att minska antalet aktörer som inte har ekonomiska förutsättningar eller tillförlitlighet att fortsätta verksamheten. Tillståndsinnehavarna betalade år 2015 cirka 2 miljoner euro i skatteskulder efter att regionförvaltningsverken begärt in utredningar av skulderna som en del av utvärderingen av tillförlitligheten.

Beställaransvarslagen efterföljs bättre än tidigare

Den långsiktiga övervakningen av beställaransvarslagen och myndighetssamarbetet har gett resultat. Beställaren har allt ofta tagit hand om sina skyldigheter enligt beställaransvarslagen, vilket bland annat lett till ett minskat antal försummelseavgifter.  Även bruket av de obligatoriska personkorten ligger på god nivå.

Brister förekommer ännu i hög grad i avlöning och antecknandet av arbetstider. Iakttagelserna som gjorts under övervakningarna visar hur nödvändigt samarbetet mellan olika myndigheter är.

Bekanta dig med publikationen:

Samtliga Skatteförvaltningens lägesbilder som Enheten för utredning av grå ekonomi gett ut finns på webbsidan Lägesbilder av grå ekonomi.