Internationella standarderna CRS och DAC2 för informationsutbyte har trätt i kraft

Skatteförvaltningens meddelande, 18.4.2016

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av direktivet DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU har trätt i kraft. När Skatteförvaltningen har gett sitt beslut i frågan om skyldigheten att lämna uppgifter, åläggs finansinstitut att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om sina kunder. 

På motsvarande sätt som i FATCA-avtalet mellan Finland och USA förutsätts också i OECD:s rapporteringsstandard CRS (Common Reporting Standard) och i ändringen av EU-direktivet DAC2 att finska finansinstitut, såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, identifierar den skatterättsliga hemviststaten för sina kunder och lämnar uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster i sin årsanmälan till Skatteförvaltningen. 

Finansinstitut ska be sina kunder om de uppgifter som lagen kräver för utredning av den skatterättsliga hemviststaten. Dessutom ska kunder bes om de identifieringsuppgifter som behövs för beskattningen. Kunden ska ge finansinstitut de uppgifter som dessa begär för att kunna sköta sina lagstadgade skyldigheter. 

Automatiskt utbyte av information gör det svårare att kringgå skatt 

Finland har redan 29.10.2014 förbundit sig till OECD:s multilaterala avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS). Förutom Finland har 78 stater eller jurisdiktioner ingått motsvarande förbindelse. Det inbördes utbytet av upplysningar inleds i september 2017 och gäller skatteåret 2016.

I EU har CRS inkluderats i handräckningsdirektivet DAC2 utan väsentliga ändringar. Reglerna om rapportering och åtgärder för kundkännedom (due diligence) som gäller finansinstitut inom EU är enhetliga med OECD:s motsvarande regler. 

I och med att det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton ökar kommer Finland att få upplysningar som inverkar på beskattningen, om tillgångar som personer som är bosatta i Finland har utomlands och om avkastningen av dessa tillgångar. Informationsutbytet effektiverar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatter. 

Skatteförvaltningen ger inom kort dels ett beslut om skyldigheten att lämna uppgifter i samband med CRS och DAC2, dels en anknytande anvisning om tolkning och tillämpning. 

Ytterligare infromation: