Intensivkontroll av taxibranschen inletts

Skatteförvaltningens meddelande, 15.11.2016

I ett projekt för övervakning av taxibranschen har det i 60 procent av de granskade fallen kommit fram brister i hur skatteärenden sköts. I 30 procent av fallen har grå ekonomi avslöjats. 
 
Projektet för intensiv övervakning av den tillståndspliktiga taxiverksamheten inleddes i slutet av 2015. Före utgången av oktober har fler än 180 skatterevisioner slutförts. I 60 procent av de granskade fallen observerades brister i hur skatteärenden skötts Och i 30 procent gjordes viktiga iakttagelser som tangerade grå ekonomi, exempelvis undanhållna inkomster.

Brister i skötseln av skatteärenden 

I taxibranschen registreras transporterna i en taxameter vars rapporter bör inkluderas i bokföringen. Utifrån de observationer som gjorts vid skatterevisionerna saknas i många fall taxameterrapporterna helt eller delvis i bokföringen.  Andra typiska fel är att inkomster undanhålls eller att privata utgifter läggs till bokföringen. 
 
Merparten av taxichaufförerna är hederliga företagare, fastän granskningen ger bilden av att grå ekonomi är vanlig i branschen. Skatteförvaltningens kontroll har i huvudsak riktats mot aktörer som genom analys av olika data konstaterats löpa risk att handla fel. Där det rör sig om okunskap i skattefrågor får företagarna handledning i att handla rätt i fortsättningen. Ett syfte med skatterevisionerna är att skapa bättre förutsättningar för hederliga företagare att klara sig i konkurrensen. 
 
I projektet för skatteövervakning av taxibranschen kontrolleras utövare av tillståndspliktig taxitrafik. När det gäller övervakningen av andra aktörer i taxibranschen samarbetar Skatteförvaltningen intensivt på internationell basis.
 
Projektet för skatterevision av taxibranschen pågår fram till våren.

Skatteförvaltningens anvisning, Dnr 1856/38/2006, Enligt 41 § ska företagare som idkar yrkesmässig transport med personbil föra körjournal. Om den skattskyldige använder en taxameter som skriver ut kvitton skapas körjournalen genom rapporterna över utskrivningen. Körjournalen och rapporterna ska sparas i sex år efter skatteårets utgång.