HFD:s beslut av den 28 juni gör det svårare att kringgå skatter

Skatteförvaltningens meddelande, 1.7.2016

Hand­lin­gar som fåtts av den ut­länds­ka skat­te­myn­dig­he­ten kan beak­tas som be­vis­ma­te­rial trots att det var möj­ligt att ett brott fö­re­kom­mit i sam­band med att ma­te­ria­let in­häm­tats.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2016:100) gäller ett fall där Skat­te­för­valt­nin­gen ha­de av en ut­ländsk skat­te­myn­dig­het fått upp­gift om att en i Fin­land all­mänt skatts­kyl­dig per­son var för­måns­ta­ga­re i en stif­tel­se i en bank i Liech­tens­tein. Kunden lämnade inte den begärda utredningen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen uppskattade personens skattepliktiga inkomst för åren 2005–2010 utgående från stiftelsens förmögenhet.  HFD fastställde den enligt uppskattning beräknade skattepliktiga inkomsten på förmögenheten för åren 2005–2010.  Kunden påfördes också skatteförhöjningar.

Fin­land ha­de in­get skat­teav­tal med Liech­tens­tein el­ler nå­got så­dant av­tal om in­for­ma­tion­sut­by­te i skat­teä­ren­den som skul­le ha va­rit til­lämp­ligt bet­räf­fan­de de skat­teår (2005–2010) som det var frå­gan om.  Kunden åbe­ro­pa­de skyd­det mot själ­vink­ri­mi­ne­ring, vilket innebär att kunden inte skulle behöva lämna utredning i saken. I sitt beslut avslog HFD invändningen om en kränk­ning av skyd­det mot själ­vink­ri­mi­ne­ring en­ligt Eu­ro­peis­ka män­nis­ko­rätts­kon­ven­tio­nen i anknytning till att lämna utredning i saken.

De handlingar som Skat­te­för­valt­nin­gen fått av den ut­länds­ka skat­te­myn­dig­he­ten kunde enligt HFD:s beslut beaktas som be­vis­ma­te­rial trots att ett eventuellt brott, dvs. en datastöld, fö­re­kom­mit i sam­band med att de hand­lin­gar som vi­sa­de på för­bin­del­ser­na mel­lan personen i fråga och ban­ken inhämtades.