HFD: På basis av en helhetsbedömning är det tillåtet att upplösa ett bolag efter delning

Skatteförvaltningens meddelande, 23.8.2016

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sitt färska beslut att bestämmelserna om kringgående av skatt och förtäckt dividend inte kan tillämpas på en företagsomstrukturering där ett företag som uppstått genom delning upplöses, ifall det finns starka affärsekonomiska orsaker till delningen och upplösningen inte har planerats på förhand. Beslutet styr Skatteförvaltningens överväganden då man tillämpar bestämmelserna om kringgående av skatt på företagsomstruktureringshelheter. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2016:115 (beslutet finns i sin helhet bara på finska, på svenska endbart som ett sammandrag) anknyter till en situation där två bolag som ägdes av samma person först delades och där två av de fyra bolagen upplöstes ca två år senare. Skatteförvaltningens ståndpunkt hade varit att bolagen genom företagsomstruktureringarna hade strävat efter en skattefördel. Denna syn delades inte av högsta förvaltningsdomstolen.

Delningarna var inte ett uppenbart mellanskede

HFD ansåg att det inte kunde anses uppenbart att delningarna endast skulle ha varit ett mellanskede och att den faktiska orsaken till omstruktureringshelheten skulle ha varit en upplösning av bolagen senare och en därmed förknippad lindrigare beskattning av inkomsten som delägaren får från bolaget. 

Enligt beslutet hade bolagen en affärsekonomisk orsak till delningen. Den bestod i att inför försäljningen reducera det kapital som bundits till balansomslutningen i bolagen. Den planerade försäljningen inhiberades dock och därefter upplöstes två av bolagen. Upplösningen hade alltså inte planerats i förväg. Med beaktande av helheten kunde inte bestämmelserna om kringgående av skatt och förtäckt dividend tillämpas.

De tidigare delningarna bör beaktas

Dessutom konstaterade HFD att ägaren till skillnad från då det gäller en delning alltid kan avsluta bolagets verksamhet och upplösa bolaget utan att vara skyldig att anföra affärsekonomiska orsaker till detta. I beslutet konstaterades det att situationerna dock bör bedömas som en helhet med beaktande av t.ex. bolagets tidigare delningar.

Skatteförvaltningen beaktar HFD:s beslut 2016:115 vid övervägning av hur bestämmelserna om kringgående av skatt ska tillämpas på företagsomstruktureringshelheter. Om delningen görs av genuint affärsekonomiska orsaker och upplösningen inte har planerats på förhand anses det inte uppstå någon förtäckt dividend genom omstruktureringen.