HFD har meddelat tre beslut om skatteförhöjning

Skatteförvaltningens meddelande, 17.2.2016

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 10 februari 2016 meddelat tre beslut om skatteförhöjning. I besluten har det tagits ställning till om bolaget medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat in en väsentligen oriktig skattedeklaration och om Skatteförvaltningen därför har haft rätt att påföra en skatteförhöjning enligt 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

I besluten konstaterades att bolagen lämnat in sina skattedeklarationer väsentligen oriktiga och detta ansågs utgöra grov vårdslöshet.

  • I beslutet HFD:2016:15 hade ett bolag inte på sin huvuddeklarationsblankett deklarerat ett mottaget 1 000 000 euro stort koncernbidrag. Bolaget hade deklarerat beloppet bara på blankett 65, som är avsett för att deklarera koncernbidrag.
  • I beslutet HFD 10.2.2016 hade bolaget inte deklarerat direkta skatter på 365 297,37 euro som icke-avdragbara utgifter på sin inkomstskattedeklaration.

HFD konstaterade att det enligt 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande skulle påföras en skatteförhöjning på den tillagda inkomsten. I beslutet HFD:2016:16 ansågs det däremot att skatteförhöjning inte kunde påföras enligt 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

  • Bolaget hade på sin skattedeklaration låtit bli att deklarera ränteutgifter (ca 3,4 miljoner euro) och ränteinkomster (2,7 miljoner euro) för koncerninterna lån. Eftersom de icke deklarerade ränteutgifterna var större än de icke deklarerade ränteinkomsterna hade bolaget lämnat in skattedeklarationen till sin egen nackdel. HFD ansåg att det rådde ett sådant samband mellan felen att de inte kunde bedömas var för sig. Eftersom skatteförhöjningen enligt 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande påförs på den tillagda inkomsten kunde momentet i fråga inte tillämpas.

Huvuddeklarationsblanketten är central när företagsbeskattningen verkställs

Högsta förvaltningsdomstolens nya beslut som gäller skatteförhöjning visar att huvuddeklarationsblanketten har en central betydelse som grund för verkställandet av företagsbeskattningen.

Skatteförhöjning kan påföras enligt 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande om väsentlig skattepliktig inkomst eller icke-avdragbar utgift, med beaktande av bolagets verksamhet och verksamhetens omfattning, inte har deklarerats på huvuddeklarationsblanketten. Det spelar ingen roll att posten har deklarerats på en bilageblankett till skattedeklarationen.

Ett skattskyldigt bolag ansvarar för riktigheten i sin skattedeklaration. Den skattskyldiges aktsamhetsplikt har blivit viktigare i och med att Skatteförvaltningen har gått över till massförfarande vid verkställandet av beskattningen.

Det betyder att skattedeklarationer handläggs med hjälp av automatisk databehandling och att beskattningsbeslut fattas även automatiskt utan en fallspecifik handläggning av en tjänsteman.

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden kan läsas på HFD:s webbplats:

Tilläggsuppgifter
Jari Salokoski, direktör
tfn 02951 23041