Genom att diskutera öppet förbättras rättssäkerheten och förutsägbarheten vid beskattning

Skatteförvaltningens meddelande, 27.5.2016

I Koncernskattecentralen, som sköter skattekontroll av börsbolag och storföretag, förbättras kunders rättsäkerhet och förutsägbarheten vid beskattning genom att man diskuterar med kunder på förhand. Målsättningen med diskussioner på förhand är att handleda kunder i beskattningsfrågor innan några konkreta arrangemang har gjorts. Dessutom är avsikten att minska på den administrativa bördan och främja transparensen i Skatteförvaltningens verksamhet.

Kunden erbjuds alltså i praktiken möjlighet att diskutera frågor som gäller beskattningen. Också Koncernskattecentralen kan ta ett initiativ och erbjuda möjlighet att diskutera beskattningsfrågor. I samband med diskussionen tar man reda på hurdan handledning kunden behöver för att agera rätt. Kunden själv väljer dock tillvägagångssättet.

Erfarenheterna har hittills varit mycket positiva såväl för Koncernskattecentralen som för kunderna. På lång sikt är målet att påverka rättelse- och rättsbehandlingar så att enbart beskattningsfrågor som är krävande och lämnar rum för tolkning och i vilka parterna har skilda åsikter hamnar på olika nivåer i rättsinstanser. I frågor som har vedertagen enhetlig beskattnings- eller rättspraxis är det bästa sättet att diskutera saker på förhand.

När ett samtal behövs kan kunden vända sig till den skatteberedare som är ansvarig för bolagets beskattning eller vilken skattesakkunnig som helst i Koncernskattecentralen. Mera information om tillvägagångssättet för diskussion på förhand ger linjedirektör Harri Siltanen (029 512 6381, fornamn.efternamn@vero.fi).