För den som söker ändring i beskattningen är förfarandet enkelt och snabbt

Skatteförvaltningens meddelande, 14.11.2016

Det är bra man i offentligheten reflekterar kring rättvisa inom beskattningen och genom det även över skatterättelsenämndens verksamhet. I artikeln behandlas bland annat beslutsfattandet i omprövningsförfarandet samt beslutens oföränderlighet.

Skatterättelsenämnden behandlar ärenden som gäller sökande av ändring i första instans, dvs. begäranden om omprövning. Dessa avser situationer där den skattskyldige är missnöjd med ett beskattningsbeslut som hen har fått. För den som söker ändring är förfarandet enkelt, snabbt och kostnadseffektivt.

En stor del av besluten står fast

I sken av statistiken är oföränderligheten hög när det gäller skatterättelsenämndens beslut: Varje år görs cirka 80 000–90 000 begäranden om omprövning. Skatteförvaltningen godkänner cirka 60 000 av dessa och de resterande, cirka 20 000 begäranden om omprövning, behandlas i skatterättelsenämnden. Av dessa är det endast en tiondel, dvs. cirka 2 000, som överklagas till förvaltningsdomstolen. Av de beslut som skatterättelsenämnden har fattat och som går vidare till förvaltningsdomstolen, förblir cirka 70–80 procent oföränderliga. Någon slags förändring – liten eller stor – gäller alltså endast cirka 400–500 fall per år. Det här är cirka 0,5 procent av alla begäranden om omprövning och endast cirka 2–2,5 procent av de ärenden som nämnden avgör. 

Intressentgrupperna har utnämnt representanter för skatterättelsenämnden 

Besluten fattas av skatterättelsenämndens medlemmar och ordföranden. Observera att ärendets föredragande inte deltar i beslutsfattandet. Det finns fyra medlemmar och de är personer som är förtrogna med beskattningen. Av dessa har en person nominerats av kommunerna, två av föreningar och en av Skatteförvaltningen. Medlemmarna är vanligen skatteexperter inom föreningar, universitet, bokföringsbyråer och företag.

Skatterättelsenämndeförfarandet handlar inte om rättskipning

Skatterättelsenämndeförfarandet är redan en relativt etablerad del av vårt system för ändringssökande. Förfarandet handlar inte om rättskipning utan det är frågan om ett förvaltningsförfarande som förverkligar serviceprincipen för god förvaltning. De goda erfarenheter som detta har bidragit till har också inverkat på att förfarandet nu ska utvidgas till annan förvaltning än den inom beskattningen.

Kundernas rättsskydd är säkrat

Beskattningshandlingarna innehåller uppgifter som beskriver kundernas ekonomiska ställning. Dessa uppgifter omfattas av sekretess. Till denna del är det frågan om rättsskydd. Så är fallet i såväl skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen som i högsta förvaltningsdomstolen. Skatterättelsenämndens beslut och alla dokument som hör till det är i alla fall partsoffentliga.

Dessutom:

  • Anvisningarna som gäller skatterättelsenämnden finns på skatt.fi.