Finland förhandlade nya skatteavtal med Spanien, Tyskland och Portugal

Skatteförvaltningens meddelande, 28.4.2016

Regeringen har lämnat propositioner om avtalen med Spanien och Tyskland, vilka riksdagen har antagit. För att avtalen ska träda i kraft i början av 2017 måste Spanien och Tyskland sätta avtalen i kraft i enlighet med nationell praxis. Innehållet i avtalet med Portugal är inte offentligt ännu, eftersom det inte har undertecknats. De viktigaste ändringarna i skatteavtalen gäller beskattningen av pensioner som utbetalas från Finland.

Skatteavtalet med Spanien

Enligt det gällande avtalet kan Finland enbart beskatta pensioner från arbete inom den offentliga sektorn, om de betalas till personer bosatta i Spanien. I och med det nya avtalet får Finland beskatta även andra pensioner som betalas från Finland till Spanien. I dessa situationer avhjälps dubbelbeskattningen av pension exceptionellt av källstaten. Detta betyder att man på den skatt som tas ut på pension som betalas från Finland till en i Spanien bosatt person drar av den skatt som betalats i Spanien.

Man har kommit överens om en tre års övergångsperiod i beskattningen av pensioner. Under övergångstiden tillämpas bestämmelserna i pensionsartikeln i det gällande avtalet vid beskattningen av pension från arbete inom den privata sektorn (t.ex. ArPL-pension). Villkoret är dock att Spanien beskattar pensionen. Om en viss pension är skattefri inkomst i Spanien, tillämpas det nya avtalet genast. Övergångsbestämmelsen tillämpas inte på sådana pensioner som inte grundar sig på tidigare anställning (t.ex. FöPL- och LföPL-pensioner och frivilliga pensionsförsäkringar).

Enligt det gällande avtalet beskattar Finland inte den inkomst som en person bosatt i Spanien får för uthyrning och försäljning av en aktiebostad i Finland. Med stöd av det nya avtalet beskattas även dessa inkomster i Finland i fortsättningen.

Skatteavtalet med Tyskland

Enligt det gällande avtalet har pensioner baserade på frivilliga pensionsförsäkringar, vilka betalas till personer bosatta i Tyskland inte beskattats i Finland. I fortsättningen kan även dessa pensioner beskattas i Finland.

För personer bosatt i Finland har med stöd av det gällande avtalet endast föreskrivits en sjukvårdsavgift på pensioner baserade på Tysklands socialskyddslagstiftning. Andra pensioner än sådana som baseras på socialskyddslagstiftningen och arbete inom den offentliga sektorn beskattas endast i Finland. Med stöd av det nya avtalet beskattas ovan nämnda pensioner i Finland, men eventuell skatt som betalats på samma pension i Tyskland avräknas i beskattningen.

Avtalet med Portugal

Finland har förhandlat ett nytt skatteavtal även med Portugal. Det nuvarande skatteavtalet är från 1970 och påminner innehållsmässigt om skatteavtalet mellan Finland och Spanien. Innehållet i det nya avtalet är ännu inte offentligt, eftersom avtalet inte har undertecknats. Det nya avtalet kommer eventuellt att ändra åtminstone den skattemässiga behandlingen av pensioner som betalas från Finland.

 

Läs mer:

Mer information på skatt.fi: