Ej längre källskatt på royaltyer till Estland

Skatteförvaltningens meddelande, 3.10.2016

Skatteavtalet mellan Estland och Finland innehåller en klausul om mest gynnad nation, och därför har källskatt fr.o.m. 1.1.2016 inte behövt tas ut på royaltyer som betalas till Estland.

Finland och Estland har ett gällande avtal för att undvika dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet och förhindra kringgående av skatt (FördrS 96/1993). Enligt artikel 12 i skatteavtalet har royaltyer kunnat bäras upp i den stat från vilken de härrör.

Estland har meddelat att man i ett skatteavtal med en tredje stat kommit överens om en snävare definition av royaltyer. Dessutom föreskriver avtalet i fråga att royaltyer beskattas enbart i inkomsttagarens hemviststat. På grund av den nämnda s.k. MFN-klausulen (most favoured nation clause) i skatteavtalet mellan Finland och Estland tillämpas motsvarande bestämmelser automatiskt även mellan Finland och Estland.

Finansministeriet gav 18.8.2016 ett meddelande som har publicerats i ministeriets fördragsserie (FördrS 55/2016). Enligt meddelandet ska följande bestämmelser tillämpas i stället för 12 artikeln 2 och 3 stycket i skatteavtalet:

  • Royalty beskattas inte längre i den avtalsslutande stat från vilken den härrör (2 stycket).

  • Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet biograffilm), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur (3 stycket).

Om källskatt har tagits ut i strid med denna nya bestämmelse kan utbetalaren av royalty korrigera sin periodskattedeklaration eller mottagaren ansöka om återbäring av källskatt.

Ansökan om återbäring av finsk källskatt - samfund