Effektiv automatisering av beskattningen kräver ändringar i skattelagstiftningen

Skatteförvaltningens meddelande, 5.10.2016

Så här konstaterar Statens revisionsverk (SRV) i sin nyss publicerade laglighetsgranskningsberättelse.

SRV gjorde under 2012–2015 flera granskningar av skatteintäkterna. Granskningarna gällde automatiseringen av beskattningen. Vid revisionen har man utrett om bestämmelserna om beskattningsförfarandet vid automatiserad beskattningsprocess är uppdaterade och om den interna kontrollen av beskattningsprocessen är ändamålsenlig och tillräcklig. 

Vid verkställandet av beskattningen har man övergått från omfattande kontroll till kontroll av utvalda fall. I granskningsberättelsen konstateras att en förutsättning för automatisering av beskattningen är att ändringen i sättet att kontrollera beaktas i bestämmelserna om beskattningsförfarandet. Dessutom ska skattelagstiftningen förenklas så att den automatiserade processen för kontroll av skattedeklarationer uppfyller kraven för effektivitet och likabehandling.  När man fäster vikt vid automatiseringen av beskattningsprocesserna, kan man sänka kontrolltröskeln och rikta kontrollen till utredning av väsentliga och tolkningsmässiga frågor.

Vid revisionen framgår det att med hjälp av urvalskriterierna ska fall som är identiska till sin natur eller omfattning i euro undersökas enligt enhetliga principer. Volymen och kriterierna för urvalet beror på Skatteförvaltningens strävan att fokusera skattekontrollerna på fel och missbruk som handlar om betydande eurobelopp. Urvalsvolymen och antalet ärenden som varit föremål för kontroll har minskat och eurogränserna för kontroller har höjts.

I inkomstbeskattningen tog man hänsyn till behov av att ändra förfaranden redan för tio år sedan. I momsbeskattningen och andra skatter som betalas på eget initiativ träder ändringarna i kraft vid ingången av 2017. Motsvarande lagändringar på grund av ändringar i kontrollsätten borde också göras i bil- och punktbeskattningen, som överförs från Tullen till Skatteförvaltningen, konstaterar SRV i granskningsberättelsen. Även i dessa skatteslag verkställs beskattningen i praktiken utifrån urval. Ändringen i sättet att kontrollera förutsätter också att skattelagstiftningen förenklas. 

Enligt SRV bör man utveckla skattelagstiftningen och öka automatiseringen så att skatteprocesserna och den interna kontrollen ska fungera effektivt.

Skatteförvaltningen ska vidareutveckla sin verksamhet i riktning mot de bedömningar som SRV har lyft fram i laglighetsgranskningsberättelsen.

  • Läs laglighetsgranskningsberättelsen i sin helhet på SRV:s webbplats (Skatteintäkter 5.10.2016)
  • Vad innebär laglighetsgranskning? Svaret finns på SRV:s webbplats.