Anvisningen om dispens i samband med förluster har uppdaterats

Skatteförvaltningens meddelande, 29.3.2016

Skatteförvaltningen har uppdaterat sin anvisning om dispens i samband med förluster. Den nya anvisningen beaktar förändringarna som gjorts i lagstiftningen och effekterna av rättspraxisen om dispenser.

Anvisningarna om dispens har preciserats på basis av rättspraxis bl.a. vad gäller förutsättningarna att bevilja dispens och inlämningstidpunkten för ansökan om dispens.

I anvisningen beaktas dessutom en ändring i lagstiftningen som gäller sökande av ändring. Tidigare gick det att söka ändring i ett dispensbeslut i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Nu finns bestämmelserna om sökande av ändring i 71 e § i lagen om beskattningsförfarande.

Dessutom innehåller anvisningarna andra små preciseringar.

Skatteförvaltningens anvisning Fastställd förlust och ägarbyte