Anvisningen Lön och arbetsersättning i beskattningen har uppdaterats

Skatteförvaltningens meddelande, 4.4.2016

Skatteförvaltningen har 4.4.2016 utfärdat en ny anvisning

Lön och arbetsersättning i beskattningen (Dnr A19/200/2016).

I anvisningen behandlas gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning och den ersätter Skatteförvaltningens anvisning med samma namn som utfärdats 10.10.2014 (Dnr A32/200/2014).

Prestationer kan allt oftare räknas som arbetsersättningar

I dag är det allt vanligare att arbete som tidigare i allmänhet utfördes som lönearbete utförs och kan utföras som företagare. Syftet med anvisningen är inte att strama åt nuvarande beskattningspraxis utan tvärtom att när anvisningen tillämpas allt oftare göra det möjligt att vid beskattningen betrakta betalningar för enskilda uppdrag som arbetsersättning.

Den som låter utföra arbetet och den som utför arbetet kan ingå ett arbetsavtal eller uppdragsavtal om arbetet. Det är skäl att redan då avtalet ingås beakta de kännetecken som gäller avtalstyperna som behandlas i anvisningen. Då kan man försäkra sig om att avtalets typ, innehåll och den faktiska verksamheten motsvarar parternas avsikt.  Enligt nyaste rättspraxis avgör man alltid vid eventuella konfliktsituationer om prestationen utgör lön eller arbetsersättning genom en helhetsbedömning som utgår från avtalstypernas kännetecken. Vid beskattningen fattas avgörandet alltså inte endast på basis av enskilda kännetecken för arbetsförhållandet.

Företagarnas egen verksamhet har allt större betydelse

I allmänhet handlar det om uppdragsförhållande när arbetet utförs av ett företag eller en företagare som har skött skyldigheterna som anknyter till företagarverksamheten och inledandet av företagsverksamheten. Sålunda kan t.ex. tidigare eller pensionerade arbetstagare lättare än förut arbeta i ett uppdragsförhållande för sitt tidigare arbetsgivarföretag om kännetecknen för ett uppdragsförhållande uppfylls. Likaså är arbets- och uppdragsförhållanden som gäller separata arbeten till samma arbetsgivare allt tydligare möjliga. 

Skatteförvaltningen tillämpar den nya anvisningen när man i ett enskilt fall avgör om prestationen utgör lön eller arbetsersättning. Anvisningen tillämpas i förskottsuppbörden och i tillämpliga delar vid beskattningen av den som tar emot prestationen oberoende av dennes bransch eller yrke. Som bilagor till anvisningen har bifogats avgöranden av förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen som getts efter att den föregående anvisningen har publicerats.

Anvisningen publiceras på svenska i slutet av april.